Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Śląskim
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji (kadencja 2016-2020)
 • Kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu (od 2017 r.)
 • Członek Senackiej Komisji Kształcenia (kadencja 2016-2020)
 • Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia (2013-2016)
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2013-2016)
 • Członek Rady Programowej Studiów Regionalnych (nowego kierunku na WNoZ) 2014-2015
 • Przedstawiciel Wydziału Nauk o Ziemi w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2014, 2015)
 • Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi i Przewodnicząca zespołu ds. części dydaktycznej Strategii (2013-2014)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych w latach 2004-2005; 2007-2010
  • Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu - 2004-2005
  • ICT, języka obcego i drugiego przedmiotu – Geografia – 2007-2008
  • Geograficzne Podstawy Turystyki - 2009-2010


Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1998 r.)
 • V-ce Prezes Prezydium Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (kadencja 2016-2020)
 • Przewodnicząca ogólnopolskiej Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (2002-2018)
 • V-ce Przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (od 2018 r.)
 • Przewodnicząca Rady Wydawniczej czasopisma Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (kadencja 2017-2010)
 • Sekretarz Rady Redakcyjnej czasopisma Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (do 2017 r.)
 • Członek Komitetu Sterującego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
 • Członek Zespołu Informacji i Promocji Geografii Komitetu Nauk Geograficznych PAN (2014-2015)
 • Członek założyciel stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego – Moje Miasto (od 2006 r.)
 • Członek National Geographic (od 1984 r.)
 • Członek Stowarzyszenie GIS FORUM Zagrzeb (od 2000 r.)
 • Członek Stowarzyszenie SILGIS (od 2003 r.)
 • Członek Rady Naukowej Słownika Kultury Przestrzeni

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu