Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1998 r.)
 • Przewodnicząca ogólnopolskiej Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
 • Sekretarz Rady Redakcyjnej czasopisma Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
 • Kierownik Studiów Podyplomowych w latach 2004-2005; 2007-2010
  • Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu - 2004-2005
  • ICT, języka obcego i drugiego przedmiotu – Geografia – 2007-2008
  • Geograficzne Podstawy Turystyki - 2009-2010
 • Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Członek Komitetu Sterującego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
 • Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi i Przewodnicząca zespołu ds. części dydaktycznej Strategii
 • Członek Rady Programowej Studiów Regionalnych (nowego kierunku na WNoZ)
 • Członek Zespołu Informacji i Promocji Geografii Komitetu Nauk Geograficznych PAN
 • Przedstawiciel Wydziału Nauk o Ziemi w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek założyciel stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego – Moje Miasto
 • Członek National Geographic (od 1984 r.)
 • Członek Stowarzyszenie GIS FORUM Zagrzeb – od 2000
 • Członek Stowarzyszenie SILGIS – od 2003
 • Członek Rady Naukowej Słownika Kultury Przestrzeni

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu