Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych:
 1. 2001: International Conference: „GIS Polonia 2001”, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, GIS Forum – Zagrzeb, Warszawa, 15-17.10.2001; referat: The conception of a numerical database for the water architecture object in Ojców National Park.
 2. 2002: International Conference: GIS Odyssey 2002, Split, Trogir, Korčula, Mljet, Dubrownik, 2-6.09.2002; referat: Compilation of numerical thematic maps regarding natural and cultural values for the needs of territorial self-governments on the example of the Janów community.
 3. 2003: International Conference, „Komputerowa baza danych dla potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego”. Politechnika Krakowska – Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Kraków 6.05.2003; referat: Komputerowa baza danych dla obiektów zabytkowych w polskich parkach narodowych i krajobrazowych.
 4. 2003: International Conference, „GIS Silesia 2003,” Uniwersytet Śląski, GIS Forum- Zagrzeb, Sosnowiec, Będzin, Rudy Raciborskie, Złoty Potok, Ojców, 22-26.09.2003; referat: Evolution of natural-cultural spaces of the town Będzin based on analysis of historical maps.
 5. 2004: International Conference, „GIS Odyssey 2004,” GIS Forum, Uniwersytet Śląski Trogir, 30.08-3.09.2004; referat: Application of spatial visualization methods for designing landscape changes on the example of St. Dorothy’s hill in Będzin.
 6. 2004: International Conference: Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Warszawa, 13-15.05.2004; referat: Przyrodnicze zjawiska ekstremalne i klęski żywiołowe zagrożeniem dla dóbr kultury.
 7. 2004: International Conference: „Ecological geography: history, theory, methods and practice”, Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina – Tarnopol, 27-29.05.2004; referat: A comprehensive study on the example of landscape Czestochowa Upland.
 8. 2005: International Conference: “Protected karst territories – condition, problems, perspectives”, Institute of Geography – BAS, Bułgaria – Shumen, 18-21.10.2005; 2 referaty: The role of water in karstic areas in development of settlement and economic processes (selected examples) oraz Threats to karstic landscape diversity in relation to land usage changes in the Częstochowa Upland.
 9. 2005: 2nd International Scientific Symposium University J.J. Strosmayer in Osijek Faculty of Economics in Osijek: “Corridor vc as euro-regional connection on the traffic rout Baltic Sea – Central Europe – Adriatic Sea”, Osijek, 11-12.11.2005; referat: Corridor V/c as an actual scenic cross-section of Europe. Environment protection and perception of landscape.
 10. 2006: International Conference “GIS Odyssey 2006”, GIS Forum, Uniwersytet Śląski; Szybenik, Split, Krka, 3-7.09.2006; referat: GIS in tourism on the example natural and cultural values of the Silesian Voivodship.
 11. 2007: International Conference, „Turystyka w Euroregionie – perspektywy rozwoju”, AWF Rzeszów, Rzeszów, 29-31.03.2007; referat: Landscapes without borders” as tourist- sightseeing values for example Śląsk Cieszyński Euroregion.
 12. 2007: Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu Kraków Politechnika Krakowska „Sztuka Ochrony i Kształtowania Środowiska” Zawód - Teoria – Nauczanie, 20-22.09.2007; referat: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz referat: Turystyka a architektura krajobrazu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskie.
 13. 2008: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Śląski, Komisja Krajobrazu Kulturowego: „Methogology of landscape research”, Krynica, 3-5.03.2008; referat: Between traditional and modernity of the cultural landscape. Discussion of methodology.
 14. 2008: XII International Conference & Exhibition, Uniwersytet Śląski, GIS Forum Zagrzeb, “GIS Polonia - Geoinformation challenges”, Zakopane, Kraków, 8-12.2009. 2008; referat: Need of applying GIS methods for registering and evaluation of the impact of tourism on the natural environment, landscape and spatial management.
 15. 2008: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet w Rzeszowie, Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackigo: „Pomniki dziedzictwa kulturowego jako produkt turystyczny”, Leżajsk, 16-17.05.2008; referat: Krajobraz kulturowy jako forma dziedzictwa i walor turystyczny.
 16. 2010: Międzynarodowa Konferencja Naukowej w Sewastopolu na Krymie „Koncepcja krajobrazu i jej zastosowanie w turystyce”, 15-17.09.2010; referat: Krajobraz versus turystyka. Rozważania w kontekście zrównoważonego rozwoju.
 17. 2010: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet w Zagrzebiu “Applied geography in theory and practice”, 5-6.11.2010; referat: Cultural landscape of 21 century - quo vadis?.
 18. 22-27.08.2014 - Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie – przygotowanie tekstu do przewodnika sesji terenowej: współorganizacja wystawy oraz poster: „Between globalization and glocalization. The role of sustainable tourism in the strengthening of regional identity and protection of natural and cultural heritage”.
 19. 3-7 września 2017, GIS Forum Croatia, SILGIS, GIS Odyssey Trydet (Włochy) Application of databases in landscape audit for comprehensive identification and assessment of Polish landscapes
 20. Kongres Geografii Polskiej, Uniwersytet Warszawski – Warszawa, referat zamawiany: Przekształcenia krajobrazu jako wynik transformacji przestrzennych i metamorfoz kulturowych, 12 kwietnia 2018

Referaty zamawiane:

2002: Ogólnopolska konferencja „Krajobrazy dziedzictwa narodowego w edukacji szkolnej”, Warszawa, 16.10.2002; Referat zamawiany: „Krajobrazy górnego Śląska jako forma dziedzictwa kulturowego – aspekty interdyscyplinarne”.

2003: Edukacyjne Forum Geograficzne, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką regionalną. 15.11.2003; referat: "Spojrzenie na krajobraz kulturowy – refleksja przyrodnicza".

2004: Konferencja gospodarcza Urzędu Miasta w Będzinie, Urząd Miejski w Będzinie, 11.05.2004; referat: "Aplikacje naukowe a promocja miasta na przykładzie Będzina".

2005: Konferencja Wyższej Szkoły Humanistycznej i Fundacji ulicy Piotrkowskiej w Łodzi: Tożsamość miasta – łódzkie wyzwanie, 25-26. 11.2005; referat: "Rola Komisji Krajobrazu Kulturowego w rewitalizacji zabytkowego krajobrazu".

2006: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, „100 lecie powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego”, Sosnowiec-Ojców, 28.06-1.2007; referat I: "Krajobraz kulturowy jako „genius loci” Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej", referat II: "Zarys ewolucji przestrzeni przyrodniczo-kulturowej Będzina".

2009: II Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Będzin, 8-10.10.2009; referat: "Krajobrazy miast polskich – impresje i refleksje".

2010: Sejmik Przedkongresowy PTTK, Uniwersytet Śląski, Katowice, 23.04.2010; referat: "Biografia krajobrazu jako treść studiów krajoznawczych".

2011: Konferencja gospodarcza Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, 5.11.2011; referat: "Turystyka szansą rozwoju miast poprzemysłowych".

2012: Ogólnopolska Konferencja poświęcona wdrożeniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 20.09.2012; Warszawa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska; referat: "Wartości krajobrazów kulturowych. problem ich oceny i ochrony".

2013: Urząd Miejski w Olkuszu – konferencja gospodarcza poświęcona rewitalizacji zlewni Białej Przemszy, Olkusz, 20.05.2013; referat: "Rewitalizacji krajobrazu kulturowego krainy Białej Przemszy".

2013: XXV Sympozjum Jurajskie, Smoleń, 6.05.2013; referat: "Zagrożenia krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej w kontekście ochrony jego wartości".

2014: Konferencja Samorządowa: „Rewitalizacja krajobrazu poprzemysłowego”, Bolesław, 17.03.2014; referat: „Propozycje ochrony kulturowego krajobrazu industrialnego w rejonie olkuskim”.

2014: Forum nauczycieli Geografii – Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec, 15.05.2014; referat: „Turystyka zrównoważona w warunkach turboświata”.

2014: XXXV Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja Podręcznikowa „Krajobrazy kulturowe. Aktorzy, sposoby konstruowania i narracji”, Ciążeń, 6-10.06.2014; referat: „Krajobraz kulturowy i sieci komunikacyjne: drogi, kanały i połączenia kolejowe”.

2014: Ogólnopolska Konferencja Samorządowa pod patronatem Prezydenta RP. Instytut Badań i Ekspertyz Samorządowych; Samorząd Terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer: „Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”, Warszawa 15.09. 2014; referat: „Krajobrazy kulturowe Polski – walory i zagrożenia”.

2014: III Ogólnopolska Konferencja Krajobrazowa – poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Generalna Ochrona Środowiska, „Identyfikacja i ocena krajobrazów. Metodyka oraz główne założenia”. Warszawa, 30.09. 2014; referat I: „Założenia, kryteria i metodyka wyodrębniania jednostek krajobrazowych – zasady i propozycja typologii”; referat II : „Metodyka i kryteria oceny zagrożeń i presji dla jednostek krajobrazowych”; Referat III: „Kryteria wyróżniania krajobrazów priorytetowych na podstawie danych z kart oceny krajobrazu; skale bonitacyjne i punktowe”.

2014: Konferencja samorządowa: Dąbrowa Górnicza, 23.10.2014; referat: "Typy krajobrazów Dąbrowy Górniczej".

2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktualne trendy rozwoju regionalnego” organizowanej w cyklu: PRZESTRZEŃ — TECHNOLOGIA — EKONOMIA, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Kraków, 06.03.2015; referat: "Zarządzanie krajobrazem w kontekście rozwoju regionalnego".

2015: XXV Sympozjum Jurajskie – Człowiek I Przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, 6 maja 2015, Smoleń, referat: „Zagrożenia krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w kontekście walorów przyrodniczych i kulturowych”.

2015: IV Konferencja z Geografii Historycznej. Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości. Uniwersytet Łódzki Collegium Geographicum WNG, Łódź, 11-12.06.2015; referat: "Badania krajobrazu kulturowego a geografia historyczna".

2015: Konferencja GEOsfera – „Wzmocnienie walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów poprzemysłowych", Jaworzno, 08.08.2015; referat: "Krajobrazowe kierunki w zarządzaniu terenami poeksploatacyjnymi".

2015: Konferencja pt. Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI wieku (org. PAEK, Poleski Park Narodowy, UP Lublin), Urszulin, 09-11.09.2015; referat I: Prof. dr hab. Jerzy Solon, dr hab. Tadeusz J. Chmielewski, dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. dr hab. Joanna Plit – "Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski - propozycja schematu postępowania na potrzeby audytu krajobrazowego w województwach"; referat II: "Świadectwa przeszłości jako wyróżniki krajobrazów w różnych skalach przestrzennych".

2015: Konwent marszałków, Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego, 5 listopada 2015, referat zamawiany „Wyniki testowania instrukcji audytu krajobrazowego na terenie wybranych gmin województwa śląskiego - wstępne wnioski”.

2016: XXI Seminarium krajobrazowe: Inspiracje krajobrazem – krajobraz inspiracji. 26-28 września, Kazimierz Dolny. Referat zamawiany: „Człowiek w krajobrazie XXI wieku Od racjonalnego użytkownika do twórcy niezależnego”

2016: Ministerstwo Środowiska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – wykład zamawiany: Doświadczenia dla audytu krajobrazowego płynące z „Opracowania krajobrazowego województwa śląskiego”. 20 października, Warszawa.

2016: Uniwersytet Jagielloński - wykład zamawiany „Rola geografa w opracowaniu audytu krajobrazowego polski [w ochronie i zarzadzaniu krajobrazem]”, 5 listopada, Kraków

2016: Narodowy Bank Polski – prowadzenie panelu - „Znaczenie wartości krajobrazu w kształtowaniu rynku nieruchomości”) – referat zamawiany: „Audyt krajobrazowy i jego znaczenie dla rynku nieruchomości”, 24-25 listopada, Warszawa

2017: IGiPZ PAN, KNG, Rola Gis w audycie krajobrazowym – referat zamawiany: Metodyka audytu krajobrazowego., 2 lutego, Warszawa

2017: XXVII Sympozjum Jurajskie - Zachowanie różnorodności biologicznej i tożsamości krajobrazowej – wybrane zagadnienia, Katowice; referat: Cechy charakterystyczne i wyróżniki krajobrazu województwa śląskiego – w poszukiwaniu tożsamości krajobrazowej, 9 maja, Będzin, Smoleń

2017: XXII seminarium krajobrazowe: Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski, referat: - Regionalizacja Polski – próby i wyzwania w perspektywie audytu krajobrazowego, 11-12 maja, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

2017: V Ogólnopolska konferencja geografii historycznej Uniwersytet łódzki, Łódź, „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego”, referat: Stratygrafia krajobrazu jako jedna z metod odtwarzania ewolucji przestrzeni, 22–23 czerwca, Łódź

2017: Ministerstwo Środowiska, GDOŚ, Warszawa, VI Ogólnopolska Konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Warszawa, referat: Krajobraz kulturowy w badaniach naukowych - próba zastosowania w planowaniu przestrzennym [perspektywa geograficzna], 5 października, Warszawa


Referaty wygłoszone na konferencjach ogólnopolskich:

48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, 9-11.09.1999; referat: „Funkcje dydaktyczne obszarów prawnie chronionych na przykładzie ośrodków edukacji ekologicznej i regionalnej w parkach narodowych”.

VIII Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 16-17.03. 2000 – Prowadzenie sesji.

I Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, „Współczesne kierunki i metody badań krajobrazu”, 7 czerwca 2000 r. Sosnowiec, referat: Spojrzenie na krajobraz kulturowy – jedność w różnorodności.

Międzynarodowa Konferecnja naukowa z cyklu GIS Croatia 2000. GIS Forum, Croatian Commission for UNESCO, 27-29.09.2000, Zagrzeb, referat: The use of numerical models in valorization and reconstruction of landscape elements on the basis of Parkowe reservation.

VIII Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 16-17.03.2000 - Prowadzenie sesji.

49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-22.09.2000; referat: „O potrzebie restauracji krajobrazów kulturowych na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dziedzictwo kulturowe współczesnej Europy – jedność w różnorodności”, Cieszyn, 14-15.11.2000; referat: „Przyrodnicze podstawy dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty”.

„Środowisko przyrodnicze Górnego Śląska – stan poznania, zagrożenia i ochrona”, WNoZ, UŚ, Oddział katowicki PTG, Sosnowiec, 19-20.10.2000; referat: „Problemy ochrony i kształtowania krajobrazów górnego Śląska”.

IX Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 15.03.2001 – Prowadzenie sesji.

II Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Wydział Nauk o Ziemi: „O jedności i wielości znaczeń krajobrazu”, Sosnowiec, 16.11.2001; referat wprowadzający: Krajobraz kulturowy – zakres znaczeń.

Ogólnopolska konferencja, Ojcowski Park Narodowy: „Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”. Ojców, 10-11.05.2001; referat: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kulturowego doliny Prądnika.

Ogólnopolska konferencja, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu: „Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie”, Kraków, 17-18.05.2001; referat: Kulturowy aspekt ewolucji krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej.

III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, „Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy”, Sosnowiec, 26-27.09.2002; referat: Krajobrazy kulturowe Górnego Śląska – próba typologii wartości.

Ogólnopolska konferencja, Ojcowski Park Narodowy: „Użytkowanie turystyczne parków narodowych”, Ojców, 15-16.06.2002; referat: Rozwój turystyki na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego.

Ogólnopolska konferencja, Uniwersytet Wrocławski, „Kultura jako przedmiot badań geograficznych”. Wrocław, 14-15.06.2002; referat: Kulturowy zapis ewolucji krajobrazu na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej – uwagi metodyczne.

XII Sympozjum Jurajskie: „Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”. Złoty Potok – Smoleń, 7-9.05.2002; referat: „Rola turystki w aktywizacji gospodarczej gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”.

51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków-Nowy Sącz, 26-29.06.2002; referat: „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe chorwackiego wetlandu Lonjsko Polje”.

X Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 14.03.2002 – Prowadzenie sesji.

IV Upowszechniające Forum architektury Krajobrazu, Katowice, 22.02.2002.

V Forum architektury Krajobrazu, 17-20.10.2002, Wrocław.

XI Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody, Zakład Dydaktyki Geografii WNoZ Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego, 20.03.2003 - Prowadzenie sesji.

IV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG: „Woda w Krajobrazie”, 23-24.10.2003, Sosnowiec; referat: Zarys projektu rewitalizacji stawów i oczek wodnych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej;.

Ogólnopolska konferencja, Ojcowski Park Narodowy: „Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych”, Ojców, 22-23.05.2003; referat: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego.

53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Opolski, Opole, 27-30.08.2003; referat: Walory krajobrazowe – próba typologii.

XIII Sympozjum Jurajskie „Człowiek i środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”, Będzin, Złoty Potok, Smoleń, 7-9.05.2003.

VII Forum Architektury krajobrazu, „Krajobrazy bez granic”, Bielsko-Biała-Cieszyn, 23-25.09.2004; referat: Euroregiony jako przykład krajobrazów „bez granic”.

V Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe: „Kultura i Przestrzeń”, Cieszyn, 5-6.06.2004; referat wprowadzający: Przestrzeń i kultura a krajobraz kulturowy – dyskusja pojęć i zakres znaczeń.

VI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ: „Krajobrazy Karpat”, Cieszyn, 7-9.10.2004; referat wprowadzający: Idea interdyscyplinarnych badań krajobrazu kulturowego Karpat.

VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG: „Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych”, Warszawa, 21-22.10.2005; referat: Granice krajobrazów antropogenicznie przekształconych.

Ogólnopolska konferencja, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Polska Ssocjacja Ekologii Krajobrazu: „Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych:teoria i praktyka”, Busko, 2-4.006.2005; referat: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa na wybranych obszarach węglanowych.

Udział w III Forum Geografów Polskich, 20-21.03.2006, Poznań.

Ogólnopolska konferencja naukowa, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, PTG Oddział Lubelski i Polska Asocjacja Ekologii, „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, KrajobrazuKazimierz Dolny, 1-3.06.2006; referat: Krajobraz kulturowy jako walor i produkt turystyczny – problemy oceny i ochrony.

VIII Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi: „Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i poeksploatacyjne”, Sosnowiec, 11-12.05.2006; referat: Krajobraz poeksploatacyjny – aspekty geologiczne, kulturowe, turystyczne, społecznie i dydaktyczne.

Ogólnopolska konferencja naukowa, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Komitet „Człowiek i środowisko” przy PAN „Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu strategicznym”, Gdańsk, 21-24.09; referat wprowadzający: Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych.

IX seminarium krajobrazowe (polsko-ukraińskie): „Krajobrazy dolin rzecznych”. Czerniowce, 25-30.05. 2007; referat: Wpływ użytkowania dolin alzackich na krajobraz kulturowy.

Międzynarodowa konferencja naukowa Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu: „Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka”. Warszawa, PAEK, Uniwersytet Warszawski 15-17.06.2007; referat: Klasyfikacja krajobrazów kulturowych.

56 Zjazd PTG Kilce, Oddział Kielecki PTG: „Nauki geograficzne w badaniach regionalnych”. Kielce, 29-31.08.2007; referat: Potencjał turystyczny województwa śląskiego.

X Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej: „Zarządzanie krajobrazem kulturowym a kształtowanie proekologicznych postaw społecznych”, Niepołomice, 8-10.05.2008; referat: Rola Komisji Krajobrazu Kulturowego w integracji podmiotów zarządzających krajobrazem – stan obecny i perspektywy.

XI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Zakład Ochrony Środowiska Instytut Nauk o Ziemi, UMCS Lublin. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG: „Dźwięk w krajobrazie-stan i perspektywy badań”; Lublin, 3-4.09.2008; referat: Dźwięk w krajobrazie Górnego Śląska jako składnik reliktowego krajobrazu kulturowego.

Ogólnopolska konferencja Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, AWF Poznań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie: „Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego. Stan i perspektywy badań”, Pniewy, 16-17.04.2009; referat: Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie przestrzenne.

Ogólnopolska konferencja: „Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?” Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 17-19.09.2009; referat: Transformacje krajobrazów kulturowych Polski. Ocena kierunków i perspektyw rozwoju.

Ogólnopolska konferencji naukowa: „Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Kielce, 24-26.09.2009; referat: Region Chęcińsko – Kielecki jako obszar dziedzictwa geologicznego.

XIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Niematerialne wartości krajobrazu kulturowego”, UMCS Lublin, 29-30.09.2010; referat: Sacrum i genius loci w krajobrazach cywilizacji XXI w.

XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa: „Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego”, 14-15.10.2011; referat: Ewolucja krajobrazów kulturowych Wyżyny Częstochowskiej na wybranych przykładach – próby rekonstrukcji kartograficznej.

Seminarium: „Krajobraz kulturowy Japonii” Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 30.11.2011; referat: Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej konfrontacja stereotypu z doświadczeniami z podróży.

XV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe - „Sacrum w krajobrazie”, UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 25-26.09.2012; referat: Krajobraz sakralny. Miejsce w typologii krajobrazu kulturowego.

Udział w Zjeździe delegatów PTG - 3.06. 2013 – UJ Kraków.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ: Ochrona i zagospodarowanie źródeł południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – Lelów 6.06.2013 r. – referat: Kulturowe walory źródeł.

Forum Geografów Polskich Szczecin – 10-11.06. 2013.

Forum Architektury Krajobrazu Wrocław – 14.06.2013.

XVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe Przestrzeń i krajobraz – 8.11.2013 Sosnowiec, referat wprowadzający: Typy przestrzeni i typy krajobrazów.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie” Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Instytu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, - Bobrowa Dolina, 18-20.09. 2014: Referat: „Cyfrowe metody analizy krajobrazu propozycja mapy krajobrazowej województwa śląskiego” – współautor: dr hab. Jerzy Nita.

„Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” – debata organizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO 29.09.2014 r. Zamek Królewski w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP.

XVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Komisja Krajobrazu Kulturowego – „Wyrobiska i geostnowiska w krajobrazie – problem adaptacji i udostępnienia” – 16-17. 10. 2014 Częstochowa – Olsztyn – Rudniki. Referat wprowadzający.

XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Mapy Krajobrazu Kulturowego. Regionalizacja Historyczno-Kulturowa” Warszawa 26-27 marca 2015 r., referat „Mapy krajobrazu kulturowego Polski”.

IV Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych, Czeladź- Okradzionów- Sławków-Ojców, 25-26 września 2015, Wprowadzenie w problematykę konferencji: Potencjał i wykorzystanie dziedzictwa przestrzeni nadrzecznych.

15. Konferencja organizowana przez GDOŚ "Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko", Warszawa, 6.10.2015 r., - uczestnik.

XIX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Miejsce-krajobraz- przestrzeń. W stronę uzgadniania terminów i pojęć" Sosnowiec, 16 listopada 2015, referat „Porządek terminologiczny – od koncepcji metodologicznej do propozycji słownika krajobrazu”.

XX Seminarium krajobrazowe (Polskie Towarzystwo Geograficzne, wydział Nauk o Ziemi UŚ): Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe referat: „O wyspowej naturze krajobrazu (kulturowego)”, Wolin – Międzyzdroje – Rugia: 16-18 czerwca 2016.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego: referat: „Rewolucja czy ewolucja? O roli turystyki w kształtowaniu współczesnego krajobrazu”, Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy: 26-28 czerwca 2016


Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych, udział w komitetach naukowych konferencji:

I Ogólnopolskie Seminarium Krajobrazowe „Współczesne kierunki i metody badań krajobrazu” - Wydział Nauk o Ziemi, Odział Katowicki PTG, Sosnowiec, 7.06.2000 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

II Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG: „O jedności i wielości znaczeń krajobrazu"”, Wydział Nauk o Ziemi, Odział Katowicki PTG Sosnowiec, 16.11.2001 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Międzynarodowa konferencja GIS Polonia 2001, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, GIS Forum, Warszawa, 15-17.10.2001 – Członek Komitetu Organizacyjnego.

III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe – „Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy” Wydział Nauk o Ziemi, Odział Katowicki PTG, 26-27.06.2002 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Międzynarodowa Konferencja GIS Silesia 2003, Katowice - Sosnowiec – Będzin – Rudy Raciborskie – Złoty Potok – Ojców, 22-26.09.2003 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

International Cartographic Exhibition: Sources of Spatial Information – Cartographical and Iconographical Cases XVII century to the Present” Będzin – Zagreb-Vienna –Trogir, 22.09-30.10 Muzeum Zagłębia Będzin – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego; Zagrzeb, 27-29.10.2003 – V-ce przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

IV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Woda w krajobrazie” 23-24.10.2003 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

V Międzynarodowe Seminarium „Kultura i przestrzeń – Półwiecze prac nad Polskim Atlasem Etnograficznym” Cieszyn, 5-6.06.2004 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

VI Ogólnopolskie Seminarium Krajobrazowe (z udziałem gości z zagranicy) : „Krajobrazy Karpat” – przewodnicząca komitetu Organizacyjnego – Cieszyn – Beskid Śląski i Żywiecki, 7-9.10.2004 – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Międzynarodowa cykliczna konferencja: GIS Odyssey 2004 – Trogir (Chorwacja) 30.08-3.09. 2004 – v-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

2nd International Scientific Symposium University J.J. Strosmayer in Osijek Faculty of Economics in Osijek: “Corridor vc as euro-regional connection on the traffic rout Baltic Sea – Central Europe – Adriatic Sea”, Chorwacja, Osijek, 11-12.11.2005 – Członek Komitetu Programowego.

VIII seminarium Krajobrazowe – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: „Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i poeksploatacyjne”. Sosnowiec – Będzin – Zabrze – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego; 100 Rocznica PTK, Sosnowiec, – Członek Komitetu Naukowego.

Third International Scientific Symposium “CoridorVC as a Euro-regional connection on the traffic rout the Baltic-Central Europe-the Adriatic”, Osijek (Chorwacja), 5-7.10.2006 – Member of Scientific Commity of Sympozjum.

XII International Conference & Exhibition, Uniwersytet Śląski, GIS Forum Zagrzeb, “GIS Polonia 2008, Geoinformation challenges”, Zakopane, Kraków, 8-12. 09.2008 – Członek Komitet Organizacyjnego.

Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet Śląski, Komisja Krajobrazu Kulturowego: „Methogology of landscape research”, 3-5.03.2008, Krynica – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

X Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej: „Zarządzanie krajobrazem kulturowym a kształtowanie proekologicznych postaw społecznych”, Niepołomice, 8-10.05.2008 – V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

XI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe Krajobraz wsi współczesnej zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich – Członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego (Organizacja: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG).

Organizacja polsko-ukraińskich warsztatów geograficznych: Krym – Półwysep georóżnorodności, 17-24.09.2010 – Członek Komitetu Organizacyjnego: (Organizatorzy: Komitet Nauk Geograficznych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet UAm Poznań, UMCS Lublin, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Nauki i Edukacji Ukrainy, Tavrijski Uniwersytet w Symferopolu).

Współorganizacja bilateralnej polsko-ukraińskiej konferencji naukowej: Koncepcja krajobrazu w turystyce, 15-18.09.2010 Symferopol, Krym – Członek Komitetu Organizacyjnego (Organizacja: Komitet Nauk Geograficznych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet UAM Poznań, UMCS Lublin, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ministerstwo Nauki i Edukacji Ukrainy, Tavrijski Uniwersytet w Symferopolu).

XIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych” 29-30.09.2010 r., Zakład Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie i Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG) – Lublin, Łęczna – członek Komitetu Organizacyjnego.

XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego”, IGiPZ PAN, Warszawa, 14-15.10.2011 – członek Komitetu Organizacyjnego.

XV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe: „Sacrum w krajobrazie” Zakład Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie i Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG); Lublin, 26-27.09.2012 – Członek Komitetu Naukowego.

XVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe – „Przestrzeń a krajobraz, wspólne cechy i różnice” – Wydział Nauk o Ziemi, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec – 8. 11. 2013. Członek Komitetu Naukowego.

XVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe – „Wyrobiska i geostnowiska w krajobrazie – problem adaptacji i udostępnienia” – 16-17. 10. 2014 Częstochowa – Olsztyn – Rudniki. Członek Komitetu Naukowego.

XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Mapy Krajobrazu Kulturowego. Regionalizacja Historyczno-Kulturowa” Warszawa 26-27 marca 2015 r.

IV Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych, Czeladź- Okradzionów- Sławków-Ojców, 25-26 września 2015.

XIX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Miejsce-krajobraz- przestrzeń. W stronę uzgadniania terminów i pojęć" Sosnowiec, 16 listopada 2015.

XX Seminarium krajobrazowe (Polskie Towarzystwo Geograficzne, wydział Nauk o Ziemi UŚ): Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe referat: „O wyspowej naturze krajobrazu (kulturowego)”, 16-18 czerwca 2016: Wolin – Międzyzdroje – Rugia (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)

XXI Seminarium krajobrazowe: Inspiracje krajobrazem – krajobraz inspiracji – referat zamawiany: „Człowiek w krajobrazie XXI wieku Od racjonalnego użytkownika do twórcy niezależnego”, 26-28 września 2016: Kazimierz Dolny (Członek Komitetu Naukowego)

XXII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe – Nowe wyzwania wobec regionalizacji. Konferencja Ogólnopolska 11-13 maja 2017 Sosnowiec (V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)

Stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego - 27 stycznia 2018 r. Warszawa – członek Komitet Organizacyjnego

Kongres Geografii Polskiej – 11-13 kwietnia 2018r. Uniwersytet Warszawski – członek Komitet organizacyjnego

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu