Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Staże zagraniczne:
  • Dwukrotny staż w ramach programu ERASMUS-SOCRATES na Uniwersytecie L. Pasteura w Strasbourgu w 2001 i 2002 r.
  • Staż na Uniwersytecie w Zagrzebiu – Department of Geography w ramach programu Central European Exchange Program CEPUS w 2010

Udział w grantach:

Udział w polsko-japońskim grancie – wykonawca projektu - A Comparative Study of the Preservation and Utilization of Historical Cities Kyoto , Kanazawa, Krakow and Warsaw (2008-2009) finansowanym na podstawie umowy między the Polish Academy of Sciences (PAN) and The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Udział w 8 grantach edukacyjnych – wykonawca - Studia podyplomowe Przyroda i Nauczanie przyrody (1999-2002) Wykaz prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce 2002-2013

2002 - PLAN OCHRONY REZERWATU PARKOWE – na zlecenie urzędu wojewódzkiego w Katowicach, konserwatora przyrody województwa śląskiego Raport – 200 stron + mapy wynikowe materiał niepublikowany w formie maszynopisu, wydruku map oraz zapisu cyfrowego CD - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Plan służący ochronie walorów przyrodniczych jednego z dwóch rezerwatów krajobrazowych województwa śląskiego. Zespół autorski w składzie: D. Absalon., J. Hereźniak, U. Myga-Piątek, J. Nita.

2003 - DOKUMENTACJA WALORYZACYJNA GMINY JANÓW – na zlecenie Urzędu Gminy w Janowie; Raport – 145 stron + mapy wynikowe. Materiał niepublikowany w formie maszynopisu, wydruku map oraz zapisu cyfrowego CD. Zespół autorski: Myga-Piątek U., Nita J.

2004 - DOKUMENTACJA WALORYZACYJNA GMINY MYSZKÓW – na zlecenie Urzędu Miasta Myszkowa; Szczegółowa waloryzacja geologiczna, geomorfologiczna, hydrologiczna, klimatyczna, glebowa oraz kulturowa obszaru miasta Myszkowa. Zespół autorski w składzie: D. Absalon, M. Leśniok, U. Myga-Piątek; J. Nita, A. Stebel, B. Błażej.

2004-2006 - ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA NA LATA 2006- 2008 - na zlecenie Śląskiego Związku Miast i Powiatów. Pilotażowy Program LEADER+" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.” Zespół autorski w składzie: K. Wrana, W. Szendera, U. Myga-Piątek, W. Magryś, E. Rojczyk, A. Brozkowska, F. Morski.

2008 - DOKUMENTACJA WALORYZACJI PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA OBSZARU „SPORTOWA DOLINA” - na zlecenie Zarządu DSD w Bytomiu. Zespół autorski: W. Andrejczuk, U. Myga-Piątek, Z. Caputa.

2011 - STRATEGIA OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2010 – 2030 – na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zespół autorski: U. Myga-Piątek, J. Parusel, L.Trząski, A.Tyc.

2013 - OPRACOWANIE KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA POTRZEBY OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO DO ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – na zlecenie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zespół autorski: U. Myga-Piątek, J. Nita. Dokumentacja 160 stron maszynopisu i 58 map tematycznych i syntetycznych dotyczących krajobrazu województwa śląskiego.

2014 - PROJEKT NA ZAMÓWIENIE GENERELNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA – „IDENTYFIKACJA I OCENA KRAJOBRAZÓW.METODYKA ORAZ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA". Kierownik zespołu: prof. dr hab. Jerzy Solon (IGiPZ PAN). Wykonawcy: Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Jan Chmielewski (UP Lublin), Dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kistowski (UG Gdańsk) Prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz (IGiPZ PAN Warszawa) Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Myczkowski; dr hab. Urszula Myga-Piątek (WNoZ UŚ).

2015 - PROJEKT NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - "SPORZĄDZENIE AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO - TESTOWANIE METODYKI IDENTYFIKACJI I OCENY KRAJOBRAZU". Kierownik zespołu: dr hab. Urszula Myga-Piątek. Wykonawcy: dr hab. Jerzy Nita, dr Michał Sobala, mgr Katarzyna Pukowiec, mgr inż. arch. Anna Żemła-Siesicka, mgr Patrycja Dzikowska.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu