Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Archiwum publikacji:

Myga-Piątek U., 2009: rozdz. 4.1. [w:] Monografii: Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie Ukrainy i Polski: Atrakcyjność turystyczna Wyżyny Częstochowskiej: szkic geograficzno-kulturowy, Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Czerniowce, s. 187-192.

Myga-Piątek U., 2009: Architektura wernakularna Podhala jako czynnik kształtowania krajobrazu i atrakcyjności turystycznej. Acta Geographica Silesiana, Nr 5. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 29-37.

Myga-Piątek U., Absalon D., Piątek J., Zarzycka-Hajdukiewicz J., 2008: Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Nr 40. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 135-149.

Pytel S., Myga-Piątek U., 2009: rozdz. 4.6. [w:] Monografii: Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie Ukrainy i Polski: Walory turystyczne woj. śląskiego – próba typologii, Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Czerniowce, s. 275-280.

Pytel S., Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2009: rozdz. 4.7. [w:] Monografii: Geograficzne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie Ukrainy i Polski: Uatrakcyjnienie prezentacji z turystyki za pomocą fotografii stereoskopowej, Czerniowiecki Narodowy Uniwersytet, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Czerniowce, s. 281-291.

Myga-Piątek U, Pytel S.: Przeobrażenia krajobrazu kulturowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wyniku kolonizacji turystycznej. XXI Konwersatorium wiedzy o mieście. Funkcja turystyczna miast. (red.) I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, s. 113-125.

Myga-Piątek U., 2008: Krajobraz sakralny a turystyka - studium przypadku Masywu Synaj. Peregrinus Cracoviensis, s. 35-45

Myga-Piątek U., Andrejczuk W., Plit J. 2008: Polsko-Ukraińska konferencja naukowa "Krajobrazu dolin rzecznych" Czerniowce (Ukraina) 26-29 V 2007. Przegląd Geograficzny T1, z. 80, s. 159-163.

Myga-Piątek U., 2008: Współczesne badania nad krajobrazem a praktyka szkolna. [w:] A. Hibszer (red.): Polska dydaktyka geografii. Idee-tradycje-wyzwania. Prace Wydziału Wydział Nauk o Ziemi UŚ nr 47, Sosnowiec, s. 233-246.

Myga-Piątek U. , 2008: Need of applying GIS methods for registering and evaluation of the impact of tourism on the natural environment, landscape and spatial management. Outline of problems [in:] M. Gajos, M. Styblinska (ed.): Geoinformation Challenges. University of Silesia , Hrvatski Infotmatčki Zbor, Stowarzyszenie Silgis, Sosnowiec , s. 171-181.

Nita J., Myga-Piątek U., 2008: Attempt to apply methods of analysis of satellite images and elevation models for regionalization and valorization (case study of Nigeria) [in:] J. Plit, V. Andreychouk (eds.): Methods of landscape research, Dissertations Commission of Cultural Landscape PGS No 8, Commission of Cultural Landscape PGS, p. 173-183.

Myga-Piątek U., 2008: Between tradition and modernity of the cultural landscape research. Discussion on methodology [in:] Methodology of landscape research (eds.): V. Andreychouk, Dissertations Commission of Cultural Landscape PGS No. 9, Commission of Cultural Landscape PGS, p. 75-92.

Myga-Piątek U., 2008: Krajobrazy dźwiękowe regionu górnośląskiego [w:] S. Bernat (red.): Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 11, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec. s. 86-100.

Myga - Piątek U, Nita J., 2008: The scenic value of abandoned mining areas in Poland [in:] Landscape & Environment. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series. Vol.2 Issue 2, p. 132-142.

Myga-Piątek U., 2008: Krajobrazy kulturowe Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozważania o przyrodzie, historii, wartościach i zagrożeniach. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 10, s. 337-358.

Myga-Piątek U., Andrejczuk V., 2008: Polsko-ukraińska konferencja naukowa „Krajobrazy dolin rzecznych”. Przegląd Geograficzny. T. 80, z. 1, s. 159-163.

Myga-Piątek U., 2008: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne T. 79, z. 1-2., s. 208-214.

Myga-Piątek U., 2008: Krajobrazy obszaru GZM [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny (red.): R. Dulias, A. Hibszer, PTG, Sosnowiec, 2008. s. 131-139.

Myga-Piątek U., 2008: Krajobrazy kulturowe Będzina – na skrzyżowaniu geografii i historii. Rozdział 13 1358-2008 [w:] M.Z. Pulinowa (red.): Monografia Będzina. Muzeum Zagłębia w Będzinie. Będzin, s. 237-281

Krajniewski J., Myga-Piątek U., 2008: Będzin na dawnej mapie (do roku 1945). Rozdział 12.[w:] M. Z. Pulinowa (red.): Monografia Będzina 1358-2008. Muzeum Zagłębia w Będzinie. Będzin, s. 211-224.

Myga-Piątek U., 2008: Socio-economic aspect of tourist traffic in Krakow and Warsaw. The Quarterly Journal of Economic Studies. Vo. 31, no 3. The Economic Society of Osaka City University, Osaka, s. 29-45

Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2008: Wpływ turystyki na środowisko pustynne: wybrane aspekty krajobrazowe [w]: Geograficzne aspekty antropopresji. PTG Oddział Katowicki. Sosnowiec. s. 69-84.

Myga-Piątek U., 2007: Wpływ zagospodarowania dolin alzackich na przemiany krajobrazu kulturowego Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 7, s. 360-375.

Myga-Piątek U., Pytel S., 2007: Potencjał turystyczny regionu Śląsk Cieszyński [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.) 2007: Badania regionalne-wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom III, IG AŚ Kielce, Oddział Kielecki PTG, Kielce, s. 105-112.

Myga-Piątek U., 2007: “Landscape without Frontiers” as a tourist and sightseeing advantage – an example of Cieszyn-Silesia Euroregion [w:] W. Cynarski, K. Obodyński, A. Nizioł (ed): Border and transborder tourism for European integration.Neighborhood Program. Rzeszów. s. 51-60.

Myga-Piątek U., 2007: Krajobraz kulturowy Beskidu Żywieckiego. Zarys problematyki geograficznej. Architektura krajobrazu, nr 2 (15) Wrocław. s. 14-24.

Myga-Piątek U., Nita J., 2007: Nowe kierunki w zarządzaniu krajobrazami poeksploatacyjnymi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 6, Sosnowiec, s. 126-135.

Myga-Piątek U., 2007: Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom 19, s. 101-111.

Myga-Piątek U., 2007: Słowo wstępne [w:] U. Myga-Piątek (red.) Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 6. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, 9-10.

Nita J., Myga-Piątek U., 2006: Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 3, s. 256-262.

Nita J., Myga-Piątek U., 2006: O potrzebie ochrony wyrobisk górniczych dla podniesienia walorów krajobrazowych i celów dydaktycznych obszarów eksploatacji surowców skalnych na przykładzie regionu Kielecko-Chęcińskiego. Techniki poszukiwań geologicznych. Geotermia, zrównoważony rozwój, XLV, z.1 (237), Kraków, s. 47-57.

Myga-Piątek U., Pytel S., 2006: GIS in tourism on the example natural and cultural values of the Silesian Voivodship [in]: GIS Applications and Development, Zagreb. s. 255-262.

Nita J., Myga-Piątek U. 2006: Krajobraz poeksploatacyjny – aspekty geologiczne, kulturowe, turystyczne, społeczne, dydaktyczne [w:] U. Myga-Piątek (red.): VIII Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i poeksploatacyjne” Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Sosnowiec – Będzin – Zabrze 2006, s. 40-41.

Myga-Piątek U., 2006: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania procesów osadniczych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy Ekologii krajobrazu, tom 16, Warszawa. s. 61-73.

Myga-Piątek U., 2006: Zróżnicowanie krajobrazowe Beskidu Śląskiego na tle Karpat Zachodnich [in]: The problems Geomorphology and Paleogeography of Ukrainian Carpathians and adjacend areas, Uniwersytet Lwowski, Lwów, s. 291-304.

Myga-Piątek U., 2006: Krajobraz kulturowy jako walor i produkt turystyczny – problemy oceny i ochrony. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. 18, s. 201-212

Piątek J., Myga-Piątek U., Mieduniecki J., 2006: Problem rewitalizacji podziemi w obrębie Wzgórza zamkowego w Będzinie. Górnictwo i geoinżynieria. R. 30. z. 4. s. 87-97.

Myga-Piątek U., A. Tyc, 2006: Rozdział Energia rzeki. Monografia: W Krainie Białej Przemszy – red. A. Tyc, J. Niewdana, Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”, Olkusz, s. 73-79.

Myga-Piątek U., 2006: Zapłachi za raznoobrazieto na krastowite łandszafti w wrzka z promietenie na zemopolzbanieto w Karkowsko-Czestochowskiete wzwiszenija (Jużna Polsza) [w:] Gieografija 21 Gieograficzeskij Institur Bulgarska Akademii Nauk, Sofia s. 26-31.

Myga-Piątek U., Nita J., 2006: Granice w krajobrazach antropogenicznie przekształconych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 5, Sosnowiec, s. 196-206.

Myga-Piątek U., 2006; Krajobraz kulturowy jako „genius loci” Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej [w]: J. Partyka (red.): W cieniu zamczyska Bonerów. W setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006), Ojców, s. 87-99.

Myga-Piątek U., 2006: Zarys ewolucji przestrzeni przyrodniczo-kulturowej Będzina [w:] J. Partyka (red.): W cieniu zamczyska Bonerów. W setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906-2006). Ojców, s. 113-122.

Nita J., Myga-Piątek U., 2005: Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Technika poszukiwań geologicznych, geosynoptyka i geotermia. R. XLIV, z. 3, s. 53-72

Nita J., Myga-Piątek U., 2005: Przykład zastosowania technik komputerowych do waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Częstochowskiej. Przegląd Geograficzny, T. 77, s. 325-341.

Myga-Piątek U., 2005: Corridor V/c as an actual scenic cross-section of Europe. Environment protection and perception of landscape [in]: Corridor Vc as euro-regional connection on the traffic rout Baltic sea – central Europe – Adriatic sea. Faculty of Economy, Gradska i sveučiliąna knjiľnica Osjiek, s. 535-542.

Myga-Piątek U., 2005: Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Nr 4, Sosnowiec, s. 40-53.

Myga-Piątek U., 2005: Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego. [w:] A. Szponar, S. Horska-Schwarz (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 17, s. 71-77.

Pietras M., Myga-Piątek U., 2005: Własność prywatna, własność publiczna: o znaczeniu posiadania dla kształtowania krajobrazu oraz relacji człowieka z miejscem i przestrzenią Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 4, s. 78-89.

Myga-Piątek U., 2005: Threats to karstic landscape diversity in relation to land usage changes in the Częstochowa Upland [in]: Protected karst territories: condition, problems and perspectives. BAN, Shumen, 36-45.

Myga-Piątek U., Nita J., 2004: Ochrona walorów krajobrazowych w Beskidzie Śląskim a status parku krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Nr 3, s. 210-228.

Myga-Piątek U., Nita J., 2004: Application of spatial visualization methods for designing landscape changes on the example of St. Dorothy’s hill in Będzin [in:] Geographical Information Systems in Research & Practice. Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, Croatia University of Silesia, Poland, Zagreb, s. 328-336.

Myga-Piątek U., 2004: Kompleksowe badania krajobrazowe na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [w:] Ecological geography: history, theory, methods, practice. Tarnopol. Ukraina, s.59-69.

Myga-Piątek U., 2004: Urządzenia wodne w dolinach rzecznych Wyżyny Częstochowskiej w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych [w:] J. Partyka (red.): Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 2 Kultura. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, i in. Ojców, s. 395-402.

Myga-Piątek U., 2004: Krajobrazy Karpat. Wprowadzenie [w:] U. Myga-Piątek U., Z. Caputa (red.), Krajobrazy Karpat. Materiały Konferencyjne VI Ogólnopolskiego Seminarium Krajobrazowego. Cieszyn, s. 6-11.

Myga-Piątek U., 2004: O wartościach krajobrazu kulturowego Wyżyny Śląskiej i potrzebie ich ochrony [w:] M. Nakonieczny M., P. Migula (red.): Problemy środowiska i jego ochrony, WNT „Eco Edycja” Katowice, s. 227-239.

Myga-Piątek U., 2003: Rozdziały w monografii: Położenie fizyczno-geograficzne Myszkowa (s. 9-13); Gleby (s. 35-41); Historia zagospodarowania ziem Myszkowa (s. 83- 93); Waloryzacja krajobrazowa miasta Myszkowa (s. 93-99); Waloryzacja kulturowa (s.109-109) [w:] U. Myga-Piątek (red.): Wartości przyrodnicze i kulturowe Myszkowa. Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Myszkowie, Myszków.

Myga-Piątek U., Plit J., 2003: III Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe. Przegląd Geograficzny t. 75, 1,s. 155-159

Myga- Piątek U., Nita J., 2003: The Computer Analysis of geoenvironmental Changes of Będzin Town on Historical Maps [in:] M. Gajos, U. Myga-Piątek (red.): Geographical Information Systems – Interdisciplinary aspects. Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatički Zbor, Stowarzyszenie Silgis, Sosnowiec-Zagrzeb, s. 343-360.

Myga-Piątek U., 2003: Woda jako składnik i czynnik rozwoju krajobrazu centralnej Sławonii na przykładzie parku przyrody Lonjsko Polje. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 2 s. 134-147.

Myga-Piątek U., Partyka J., 2003: Stawy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako ważny element krajobrazu - zarys koncepcji projektu rewitalizacji stawów. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 2, s.148-167.

Nita J., Myga-Piątek U., 2003: Próba wykorzystania map i modeli numerycznych do analizy geometrycznych układów sieci hydrograficznej na przykładzie województwa śląskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 2, s. 168-175.

Myga-Piątek U., 2003: Zabytkowe obiekty architektoniczne w krajobrazie planowanego Jurajskiego Parku Narodowego [w:] J. Partyka (red.): Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych, wyd. Ojcowski Park Narodowy, Kraków, s.573-585.

Myga-Piątek U., Pulinowa M.Z., 2003: Woda w krajobrazie kulturowym – refleksja przyrodnicza. Biuletyn Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Nr.34, Katowice, s.3-5.

Myga-Piątek U., 2003: Złoty Potok-Dolina Wiercicy-rezerwat Parkowe [w:] Gajos M., Michalski A., Myga-Piątek U., Styblińska M.(red.): Quick reference Guide. International Conference and Exhibition GIS Silesia 2003, 22-26, September 2003, Sosnowiec, s.107-108.

Myga-Piątek U., 2003: Example of application of historical maps in analysis of geoenvironmental using GIS technology [in:] Gajos M., Michalski A., Myga-Piątek U., Styblińska M.(red.) 2003: Quick reference Guide. International Conference and Exhibition GIS Silesia 2003, Sosnowiec, 2003, s.48.

Myga-Piątek U., 2003: Złoty Potok-Wiercica Valley – Parkowe Reserve [in:] Gajos M., Michalski A., Myga-Piątek U., Styblińska M. (red.): Quick reference Guide. International Conference and Exhibition GIS Silesia 2003, 22-26 September, Sosnowiec, 2003, s.62-63.

Myga-Piątek U., 2003: Przykłady zastosowań map dawnych w analizach geośrodowiskowych z użyciem narzędzi GIS [w:] Gajos M., Michalski A., Myga- Piątek U., Styblińska M.(red.) 2003: Quick reference Guide. International Conference and Exhibition GIS Silesia 2003, 22-26 September, Sosnowiec 2003, s. 96.

Myga-Piątek U., 2002: Spojrzenie na krajobraz kulturowy – jedność w różnorodności. Czasopismo Geograficzne tom 73, z.1-2. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s.167-170.

Myga-Piątek U., 2002: Zabytkowe studnie w krajobrazie Wyżyny Częstochowskiej [w:] Jankowski A.T., Myga-Piątek U., Jankowski G. (red.): Problemy ochrony i kształtowania krajobrazów Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Komisja Krajobrazu Kulturowego UŚ, Sosnowiec, s.100-114.

Myga-Piątek U., 2002: Poznajemy środowisko przyrodnicze doliny Wiercicy. [w:] Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M., (red.). WNoZ UŚ, Sosnowiec 2002, s. 28-37.

Myga-Piątek U., 2002: Przyrodnicze podstawy dziedzictwa kulturowego na wybranych obszarach krasowych Polski i Europy. Studia etnologiczne i antropologiczne , Tom 6, Wyd. UŚ, Cieszyn, s.79-98.

Myga-Piątek U., Nita J., 2002: Compilation of numerical thematic maps regarding natural and cultural values for the needs of territorial self-governments on the example of the civil parish of Janów [in:] GIS Odyssey 2002. International Conference and Exhibition Proceedings, s. 302-308.

Myga-Piątek U., 2002: Rozwój turystyki na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego [w:] J. Partyka (red.): Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty –zagrożenia. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 561-573.

Myga-Piątek U., 2002: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe chorwackiego wetlandu Lonjsko Polje. [w:] (Z. Górka, A. Jelonek, red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków, s. 211-215.

Myga-Piątek U., 2002: Kulturowy zapis ewolucji ewolucji krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej [w:] Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Orłowska E. (red.). Wrocław 2002, s. 203-213.

Myga-Piątek U., 2002: Słowo wstępne [w:] Jankowski A.T., Myga-Piątek U., Jankowski G. (red.), Problemy ochrony i kształtowania krajobrazów Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Komisja Krajobrazu Kulturowego UŚ, Sosnowiec, s.7-8.

Myga-Piątek U., 2001: Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny T. 73, 1-2, s. 163-176.

Myga-Piątek U., 2001: Obraz miasta historią pisany czyli krajobrazy „odnalezione” Będzina [w:] Krajobraz kulturowy – idee, problemy, wyzwania, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 12, WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, s. 68-84.

Myga-Piątek U., 2001: The conception of numerical database for the water architecture objects in Ojców National Park. GIS Polonia 2001. International Conference & Exhibition Proceeding, p. 390-400.

Myga-Piątek U., 2001: Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej – aspekty kulturowe [w:] K. German, J. Balon (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 10, s. 357-365.

Myga-Piątek U., 2001: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu Doliny Prądnika [w:] J. Partyka (red.): Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. OPN, Ojców, s. 69-72.

Myga-Piątek U., 2001: Słowo wstępne [w]: Krajobraz kulturowy – idee, problemy, wyzwania. Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 12, WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s. 7-9.

Myga-Piątek U., 2001: Refleksja nad ochroną krajobrazu Górnego Śląska. Gazeta Uniwersytecka, nr 10 (89), Katowice, s. 12-14.

Myga-Piątek U., 2000: Problemy ochrony krajobrazów regionu górnośląskiego na tle polityki ochrony przyrody i dóbr kultury województwa śląskiego [w:] A.T. Jankowski, U. Myga-Piątek, S. Ostaficzuk (red.): Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona, WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, s. 63-71.

Myga-Piątek U., Nita J., 2000: The use of numerical models in valorization and reconstruction of landscape elements on the basic of “Parkowe” reservation [in:] GIS Croatia 2000. International Conference & Exhibition Proceeding, Zagreb, p. 77-87.

Myga-Piątek U., 1999: Genius loci Wyżyny Częstochowskiej w kontekście przyrodniczym i historycznym. Pallas Silesia, III/1-2 (4-5). Fundacja Pallas Silesia, Katowice, s. 122-131.

Myga-Piątek U., 1998: Rola stawów w przemianach krajobrazu kulturowego doliny Wiercicy. Prądnik, Prace Muzeum Prof. W. Szafera, nr 11, Ojców, s. 13-24.

Myga-Piątek U., 1997: Studnie jako zanikający element krajobrazu kulturowego Wyżyny Częstochowskiej. Czasopismo Geograficzne, LXVIII, z. 3/4, s. 327-340.

Myga-Piątek U., 1994: Edukacja w parkach narodowych. Parki Narodowe, nr 4, s. 20-22.

Pozostałe - Książki i monografie pod redakcją

Myga-Piątek U. (red.), 2003: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 2, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 404.

Gajos M., Myga-Piątek U., (rewd.), 2003: Geographical Information Systems –Interdisciplinary aspects. Uniwersytet Śląski, Hrvatski Informatyčki Zbor, Stowarzyszenie Silgis, Sosnowiec-Zagrzeb, ss. 609.

Jankowski A.T. Myga-Piątek U., Ostaficzuk S., (red.), 2000: Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego. Stan poznania, zagrożenia i ochrona, WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 166.

Myga-Piątek U., (red.), 2001: Krajobraz kulturowy – idee, problemy, wyzwania. Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 12, WNoZ UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec ss. 169.

Myga-Piątek U., (red.): 2003: Wartości przyrodnicze i kulturowe Myszkowa. Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Myszkowie, Myszków, ss. 133.

Myga-Piątek U., (red.), 2004: Przemiany krajobrazu kulturowego Karpat. Wybrane aspekty. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 3, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 245.

Myga-Piątek U., Partyka J., Tyc A. (red.): 2004: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 2, Kultura, Ojców, ss. 414.

Myga-Piątek U. (red.), 2006: Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 6, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 150.

Myga-Piątek U., Pawłowska K. (red.), 2008: Zarządzanie krajobrazem kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 656.

Myga-Piątek U., (red.), 2005: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 4, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 150.

Myga-Piątek U. (red.), 2010: Turystyka wodna stymulatorem gospodarczego rozwoju Polski. Szansa Pojezierza Dąbrowskiego. UM. Dąbrowa Górnicza, ss. 133.

Myga-Piątek U. (red.): 2007: Doliny rzeczne: przyroda-krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 7, Komisja KK PTG, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec, ss. 458

Myga-Piątek U. (red.): Krajobrazy pogranicza kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 19, ss. 171.

Jankowski A.T., Myga-Piątek U., Jankowski G., (red.), 2002: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 1, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, ss. 230.

Hibszer A., Myga-Piątek U., Rzętała M., (red.). Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 5. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2002, ss. 398.

Redakcje materiałów konferencyjnych

Gajos M., Michalski A., Myga-Piątek U., Styblińska M.(red.) 2003: Quick reference Guide. International Conference and Exhibition GIS Silesia 2003, Sosnowiec, ss. 110.

Myga-Piątek U., Caputa Z., (red.), 2004: Krajobrazy Karpat. Materiały Konferencyjne VI Ogólnopolskiego Seminarium Krajobrazowego. Cieszyn, ss. 66.

Myga-Piątek U., 2006: Krajobrazy poprzemysłowe i poeksploatacyjne. VIII Seminarium Krajobrazowe, Sosnowiec, ss. 88.

Andreichuk V., Myga-Piątek U., Pietrzak M., 2007: Methodology of landscape research. Guide and Abstract of International Conference Krynica, Poland, ss. 144.

Myga-Piątek U., Andrejczuk W., 2007: Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały polsko-Ukraińskiej konferencji naukowej, Czerniowce, ss. 85.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu