Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-PiątekNr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Recenzje prac doktorskich

Recenzentka pracy doktorskiej Mariusza Goraja ""Przestrzenne zmiany krajobrazu pod wpływem użytkowania ziemi w Parku Narodowym Ujście Warty i jego okolicach"" (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk Warszawa) - 2018 .

Recenzentka pracy doktorskiej Michała Szpigiela "Analiza czynników determinujących fragmentację obszarów leśnych na terenie Polski północno-zachodniej" (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie) - 2017.

Recenzentka pracy doktorskiej Michała Apollo "Środowiskowe skutki wysokogórskiej turystyki wspinaczkowej (na przykładzie wybranych obszarów Himalajów)" (Wydział Biologiczno-Geograficzny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) - 2017.

Recenzentka pracy doktorskiej Anny Żemły-Siesickiej "Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej Beskidu Śląskiego" (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego) - 2017.

Recenzje habilitacji

Recenzentka w postępowaniu habilitacyjnym Rafała Kota "Metodyka oceny zróżnicowania rzeźby terenu na wybranych przykładach młodoglacjalnych obszarów północnej Polski" (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń) - 2018.

Recenzentka w postępowaniu habilitacyjnym Armina Mikosa von Rohrscheidta "Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna" (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) – 2014.

Recenzje monografii naukowych:

Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak pt.: Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, Warszawa, 2017.

Bożena Degórska pt.: Transformacje krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970). Wyd. Sedno, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, ss. 220.

Słownik polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego podstawowych terminów z zakresu nauki o krajobrazie pod redakcją A. Richlinga, W. Andrejczuka, L. Rudenko i W. Czechnija. Biała Podlaska-Kijów, 2015.

Recenzje publikacji w czasopismach naukowych (lista A i B):

 • Academia Journal of Scientific Research (AJSR)
 • Quaestiones Geographicae
 • Polish Journal of Environmental Studies
 • Earth Sciences
 • Roczniki Geomatyki
 • Przegląd Geograficzny
 • Geohistoria
 • Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
 • Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Geographica Polonica
 • Miscellanea Geographica

Recenzje ekspertyz:

Recenzentka Planu Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego: Operaty ochrony krajobrazu, Operat ochrony wartości kulturowych, Operat zagospodarowania przestrzennego wraz z ewidencją gruntów - 2015.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu