Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel. 3689 263
e-mail: ania.nj@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

1999 - mgr geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka hydrochemiczna wybranych dopływów rzeki Rudy”

dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska”, 23 XII 200r. (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji),

dr nauk ekonomicznych: 2009r.: (dziedziny: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna), praca doktorska pt. „Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego”, (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, promotor – dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Wykaz najnowszych publikacji

Nitkiewicz-Jankowska A., 2016: Strategia marki osobistej. Premium Personal Branding Anna Nitkiewicz-Jankowska, Chorzów 2016, ss. 186.

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G., 2016: Uwarunkowania rozwoju turystyki w Sosnowcu. W: Sosnowiec, obraz miasta i jego dzieje. T. 1. Red. Barcik A., Jankowski A.T., Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 137-147.

Nitkiewicz-Jankowska A. (i inni) 2013: Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa, ss. 282 - (Rozdział: Markowe produkty turystyczne)

Nitkiewicz-Jankowska A., Pytel S., Jankowski G., 2012: Rola euroregionów w promowaniu turystyki w województwie śląskim, W: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, Red. B. Sawicki A. Nizioł, M. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 166-177.

Nitkiewicz-Jankowska, Pytel S., Jankowski G., 2012: Rola organizacji pozarządowych w promowaniu turystyki na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Casus „Mea Urbs”. W: Rola organizacji pozarządowych w rozwoju i promocji turystyki, Red. B. Sawicki A. Nizioł, M. Obodyński, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów s. 147-156.

Nitkiewicz-Jankowska A., 2012: Przyrodnicze uwarunkowania funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Red. A.R. Szromek. Seria „Monografie o tematyce turystycznej”, Proksenia, s. 141-160 – rozdział w monografii

Nitkiewicz-Jankowska A., Pytel S., 2012: Turystyka biznesowa - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, Pruszków 2012, ss. 246.

Nitkiewicz-Jankowska A., Pytel S., 2012: Turystyka motywacyjna - materiały dydaktyczne dla studentów, Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, Pruszków 2012, ss. 248.

Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.R. 2012: Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako czynnik aktywizacji turystycznej aglomeracji Górnego Śląska. W: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3(19), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 99-112

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G., 2012: Dziedzictwo kulturowe turystycznej przestrzeni nadrzecznej jako czynnik wpływający n ruch turystyczny. W: Popyt turystyczny. Konsumpcja-Segmentacja-Rynki, Zeszyty Naukowe Nr 700, Ekonomiczne Problemy Usług nr 85, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 199-212. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A., 2012: Oferta turystyczna parków narodowych jako ważny czynnik rozwoju krajowego ruchu turystycznego. W: Popyt turystyczny. Konsumpcja-Segmentacja-Rynki, Zeszyty Naukowe Nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 511-526. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A.: Concept of a brand tourist product of the border zone. W: Scientific Journal nr 633, Service Management vol. 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 127-140. – ukazało się w 2011 r. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A.: Potencjał turystyczny a możliwości rozwoju produktów turystycznych w regionie. W: Geographia Studia et Dissertationes Tom 33, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, s. 101-154.

Hysa B., Kowalska-Styczeń A., Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.R.,: Możliwość uprawiania turystyki poprzemysłowej przez osoby niepełnosprawne na przykładzie szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 687-699.

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.: Prośrodowiskowe narzędzia marketingowe stosowane w turystyce – rozważania teoretyczne i praktyczne W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 857-868.

Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku. Red. T. Burzyński, M. Abram, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2010, ss. 300 (współautor). – ukazało się w 2011 r. [pobierz publikację]

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G., Staszewska A.: Sanktuarium maryjne w Rudach Wielkich jako walor dla turystyki religijnej i poznawczej. W: Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej. Red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk. Zeszyty Naukowe nr 648, Ekonomiczne Problemy Usług nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 251-260.[pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A., (współautor): Red. T. Burzyński, D. Dryglas, Prognozy rozwoju oraz oddziaływania turystyki na rynek pracy oraz modernizacje przedsiębiorstw w województwie śląskim. Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2010, ss. 272. – monografia [pobierz publikację]

Nitkiewicz-Jankowska A.: Concept of a brand tourist product of the border zone. W: Service Management vol. 6, Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin 2010, s. 127-140. [pobierz artykuł]

Nitkiewicz-Jankowska A., Szromek A.: Turystyka a zasady zrównoważonego rozwoju. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 42, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec 2010, s. 52-59/ [pobierz publikację]

Nitkiewicz-Jankowska A.: Park narodowy a rozwój turystyki w regionie. W: B. Mayer, Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne problemy usług nr 52, Szczecin 2010, s. 351-362. [pobierz artykuł]Archiwum publikacji

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu