Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

adiunkt

Nr pok. 415
Nr tel. 3689 263
e-mail: ania.nj@wp.pl

WYKSZTAŁCENIE

1999 - mgr geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotor – prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski
Temat pracy magisterskiej: „Charakterystyka hydrochemiczna wybranych dopływów rzeki Rudy”

dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawnych problemów górnictwa i ochrony środowiska”, 23 XII 200r. (Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji),

dr nauk ekonomicznych: 2009r.: (dziedziny: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna), praca doktorska pt. „Koncepcja markowego produktu turystycznego strefy przygranicznej województwa śląskiego”, (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, promotor – dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Archiwum publikacji

Młynarczyk A., Nitkiewicz A.: Ujęcie wody pitnej Bibiela. W: Przeobrażenia elementów środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji. SKNG UŚ, WNoZ, Sosnowiec 1998, s. 29-36.

Wierachowska-Jankowska M., Nitkiewicz A.: Działalność Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W: 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Historia PTG. IV. Postery, Sosnowiec 1998, s. 46-49.

Nitkiewicz-Jankowska A., Madeksza A.: Kulturowe i przyrodnicze walory Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W: Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. Red. M. Rzętała, SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec 1999, s. 67-70.

Nitkiewicz-Jankowska A., Madeksza A.: Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody ożywionej województwa śląskiego. W: Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. Red. M. Rzętała, SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec 1999, s. 61-66.

Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Warunki termiczno-tlenowe i przeźroczystość wody antropogenicznych zbiorników wodnych miasta Katowic. W: Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych, Łódź 1999, s. 68-71.

Jankowski A.T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Hydrological and hydrochemical characteristics of selected rivers of Ruda catchment (Silesian Upland, Poland). W: Natural use in the diferent conditions of human impact. Red. A.T. Jankowski, I.I. Pirozhnik. Belarus states University, University of Silesia, Minsk - Sosnowiec 2000, s. 147-155.

Jankowski A.T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Kulturotwórcza rola zespołu parkowo-pałacowego w Pszczynie. W: Problemy turystyki i hotelarstwa, z. 1 (5), Gdynia 2003, s. 77-84.

Machowski R., Nitkiewicz-Jankowska A.: Jakość wód antropogenicznych zbiorników wodnych z obszaru Garbu Tarnogórskiego. W: Człowiek i woda. Red. T. Szczypek, M. Rzętała. PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec 2003, s. 82-90.

Jankowski A. T., Machowski R., Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A., Rzętała M.: Quantitative-qualitative characteristics and bases of water reservoirs revitalisation in area of Hummock of Tarnowskie Góry. W: Limnological Review, volume 3. Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, Kielce 2003, p. 95-100.

Jankowski A.T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w województwie śląskim. W: Markowe produkty turystyczne, Red. A. Panasiuk. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Niechorze 2004, s. 285-295.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Walory turystyczne wybranych zbiorników wodnych we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne, funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Red. A.T. Jankowski, M. Rzętała. Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec 2004, s. 157-163.

Jankowski A.T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce województwa śląskiego. W: Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Instytut Turystyki, Warszawa 2004, s. 59-66.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Turystyka przemysłowa jako produkt markowy (na przykładzie województwa śląskiego). W: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice 2004, s. 189-197.

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.: Konie huculskie – żywy element krajobrazu Karpat. W: Krajobrazy Karpat. Red. U. Myga-Piątek, Z. Caputa. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec 2004, s. 35-37.

Jankowski A.T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Tourist values of selected cities of Zagłębie Dąbrowskie. W: Conditions of the foreign tourism development In Central and Ekstern Europe. Vol. 8. Urban tourism – present state and development perspectives. University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Departament of Regional and Tourism Geography, Wrocław 2005, s. 257-268.

Jankowski A.T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Turystyka przygraniczna w województwie śląskim – wybrane aspekty. W: Gospodarka turystyczna. Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja. Konkurencyjność. Marketing. Red. A. Rapacz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Nr 1074, Wrocław 2005, s.105-109.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Szanse i perspektywy rozwoju turystyki poprzemysłowej w Dąbrowie Górniczej. W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice 2005, s. 175-184.

Jankowski G., Nitkiewicz-Jankowska A.: Turystyka a zrównoważony rozwój w województwie śląskim – teoria a praktyka. W: Rozwój lokalny – wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych. Tom II. Red. B. Mickiewicz. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach, Międzynarodowa Akademia Rolniczego Kształcenia (MAAO) w Moskwie, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005, 447-453.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Polityka turystyczna w Euroregionach województwa śląskiego. W: Polityka turystyczna. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005, s.271-276.

Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód antropogenicznych zbiorników wodnych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W: Inżynieria Ekologiczna nr 12. Kształtowanie i ochrona środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Warszawa 2005, s. 53-54.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Możliwości rozwoju turystyki w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. J. Jurek. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński, Szczecin 2005, s.16-19.

Nitkiewicz-Jankowska A., Szalpuk G.: Główne założenia strategii marketingowej rozwoju turystyki (na przykładzie powiatu świebodzińskiego). W: Marketing przyszłości. Trendy-Strategie-Instrumenty-Media w kreowaniu wizerunku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kulice 2005, s.747-754.

Nitkiewicz-Jankowska A., Szalpuk G.: Absorpcja środków dla turystyki z europejskiego projektu współpracy międzyregionalnej Interreg, na przykładzie gmin wiejskich powiatu świebodzińskiego w województwie lubuskim. W: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej. Red. Bergier J., Sawicki B. Wydawnictwo PWZZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005, s. 176-183.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Agroturystyka w obrębie parków krajobrazowych województwa śląskiego (na przykładzie „Żywieckiego” Parku Krajobrazowego). W: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej. Red. J. Bergier, B. Sawicki. Wydawnictwo PWZZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005, s. 34-44.

Nitkiewicz-Jankowska A., Rzętała M.A.: Ocena przydatności turystyczno-rekreacyjnej sztucznych zbiorników wodnych (na przykładzie zbiornika Pogoria I). W: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec 2005, s. 169-175.

Nitkiewicz-Jankowska A., Szalpuk G.: Znaczenie polityki regionalnej w postrzeganiu turystyki przez potencjalnych konsumentów usług turystycznych w województwie lubuskim. W: Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2005, s.169-175.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Zarządzanie turystyką na wybranych obszarach chronionych województwa śląskiego. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Red. A. Rapacz. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i turystyką w Kielcach, Jelenia Góra 2006, s. 293-299.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Międzynarodowe źródła prawa ochrony środowiska. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. 37. Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec 2006, s. 37-46.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Anthropogenic aspects of tourism-related transformation of the natural environment. W: Anthropogenic aspects of landscape transformations. 4. University of Silesia Faculty of Earth Sciences, Landscape Parks Group of the Silesian Voivodeship. Sosnowiec – Będzin 2006, s. 68-73.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 117, Seria: Studia i Materiały 32., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, s. 251-255.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Geograficzne podstawy turystyki. W: Dokumentacja Geograficzna nr 33. Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. T. Komornicki, Z. Podgórski. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego, Warszawa 2006, s. 192-195.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Miejsce turystyki w strategiach rozwoju w województwie śląskim. W: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2006, s. 317-323.

Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A.: Sulphates and Chlorides as Indicators of Anthropogenic Changes of Surface Waters Quality. W: Polish J. Environ. Stud. Vol 15, No. 5d, 2006 , p. 680-684.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Możliwości rozwoju turystyki w strefie przygranicznej województwa śląskiego. W: Zeszyty Naukowe Katedry Geografii Fizycznej Nr 30. Red. A.T. Jankowski. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2006, s. 52-73.

Nitkiewicz-Jankowska A., Staszewska-Ludwiczak A.: Spa tourism in the Silesian Province in existing state documents. W: Conditions of the foreign tourism development In Central and Eastern Europe. Vol. 9. Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development. University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Departament of Regional and Tourism Geography, Wrocław 2007, s. 335-341.

Nitkiewicz-Jankowska A., Staszewska-Ludwiczak A.: Analiza porównawcza sposobu turystycznego wykorzystania wybranych zabytków techniki w województwie śląskim. W: Polityka regionalna. Zagospodarowanie turystyczne. Zeszyty Naukowe Nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 319-323.

Jankowski A.T., Jankowski G., Nitkiewicz-Jankowska A.: Baza noclegowa jako element zagospodarowania turystycznego Ustronia – śląskiego uzdrowiska statutowego. W: Polityka regionalna. Zagospodarowanie turystyczne. Zeszyty Naukowe Nr 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 101-107.

Czech K., Nitkiewicz-Jankowska A.: Możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej infrastruktury turystycznej. W: Polityka regionalna. Zagospodarowanie turystyczne. Zeszyty Naukowe Nr 465, Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 37-42.

Jankowski G., Nitkiewicz-Jankowska A.: Krajobrazy poprzemysłowe jako obszar percepcji turystycznej na wybranych przykładach województwa śląskiego. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. Red. A. Rapacz. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jaremen Press, Jelenia Góra 2007, s. 355-362.

Mróz K., Nitkiewicz-Jankowska A.: Programowanie funduszy strukturalnych szansą rozwoju turystyki wiejskiej. W: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Red. M. Jalinik. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 299-306.

Mróz K., Nitkiewicz-Jankowska A.: Perspektywy rozwoju turystyki na obszarach poprzemysłowych województwa śląskiego w nowym okresie programowania funduszy strukturalnych 2007-2015. W: Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Urząd Miasta w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2007, s. 197-204.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Infrastruktura turystyczna powiatu żywieckiego szansą rozwoju turystyki lokalnej. W: Turystyka i rekreacja nr . 4. Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy, t. 6, Bydgoszcz 2007, s. 169-182.

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.: Zagospodarowanie turystyczne obszaru GZM. W: Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys Geograficzny. Red. R. Dulias, A. Hibszer. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec 2008, s. 272-281.

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.: Prawne aspekty rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. 40. Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec 2009, s. 157-165.

Nitkiewicz-Jankowska A., Jankowski G.: Jeziora w Polsce jako produkt turystyczny. W: Przeobrażenie stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. Red. A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman, Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Sosnowiec 2009, s. 223-232.

Nitkiewicz-Jankowska A.: Turystyczne walory przyrodnicze strefy przygranicznej województwa śląskiego. W: Acta Geographica Silesiana 6. Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2009, s.53-59.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu