Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

adiunkt

Nr pok. 417
Nr tel. 3689 517
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2009 – licencjat geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Współpraca międzynarodowa a możliwości rozwoju turystyki na ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor dr U. Myga-Piątek

2010 – licencjat ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki a środowisko życia człowieka” – promotor dr U. Myga-Piątek

2011 – magisterium geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego)
Temat pracy: „ Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. W. Andrejczuk

2012 – magisterium ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „ Waloryzacja zasobów przyrody ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. A.T. Jankowski

2012 – certyfikat ECDL EPP GIS

Od 10.2011 r. do 06.2017 r.- studia doktoranckie, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

20.06.2017 r. - tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (uzyskany z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego" - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, recenzenci: prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Tadeusz J. Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

DOROBEK NAUKOWY
Członkowstwo w towarzystwach naukowych i działalność organizacyjna:
 1. Członek Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 3. Oficjalny wolontariusz Międzynarodowej Unii Geograficznej IGU2014 „Changes, Challenges, Responsibilites” w Krakowie od 18 do 22 sierpnia 2014 r.

Publikacje naukowe i popularnonaukowe:

Pukowiec K., 2010: Współpraca międzynarodowa Polski i Czech na przykładzie ziemi wodzisławsko-kawińskiej [w:] R. Machowski, M. A. Rzętała (red.) Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 11, SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 59-67

Pukowiec K., Sobala M., 2011: Zastosowanie metod GIS do analizy rozmieszczenia elementów krajobrazu na przykładzie wschodniej części Beskidu Śląskiego. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Materiały IV Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011 Współczesne trendy w naukach o Ziemi, Cieszyn, s. 31-36

Pukowiec K., 2011: Kulturowe walory w rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej [w:] W. Andrejczuk (red.) Zeszyty naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja, Zeszyt nr 4, Żywiec, s. 145-156

Pukowiec K., 2011: Waloryzacja ziemi wodzisławsko-karwińskiej pod względem kulturowych walorów turystycznych [w:] T. Szczypek (red.) Acta Geographica Silesiana, 10, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Sosnowiec-Będzin, s.56-63

Pukowiec K., 2012: Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach turystycznych na przykładzie powiatu wodzisławskiego [w:] M. Mendecki i inni (red.) Materiały V Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012, Zawiercie, s. 30

Pukowiec K., 2012: The use of GIS tools in tourism research on the example of Wodzislav poviat [w:] O. Rahmonov, L. Marynowski (red.) Contemporary Trends in Geoscience Vol. 1, Sosnowiec, s. 51-56 (in English)

Pukowiec K., Pytel S., 2012: Infrastruktura drogowa w krajobrazie w świetle opinii mieszkańców na przykładzie autostrady A1 (odcinek Świerklany Gorzyczki). Infrastruktura w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec

Pukowiec K., Pytel S., 2013: Typologia i waloryzacja małych form architektury sakralnej w krajobrazie ziemi wodzisławskiej. Sacrum w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec

Pukowiec K., Kurda W., 2013: Ocena estetyczna krajobrazu kulturowego obszaru ziemi wodzisławsko-karwińskiej na potrzeby turystyki. Krajobraz a człowiek w czasie i przestrzeni. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 20, 114-128

Pukowiec K., Kurda W., 2013.Silesian vovoidship on background of Polish environmental protection system. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asystentu Quaere 2013 vol. III, Hradec Kralove, Czechy (Badur et.al, Eds), 1377-1384

Kurda W., Pukowiec K., 2013. Selected demographic problems of the five largest cities in Poland. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké conference doktorandů a odborných asystentu Quaere 2013 vol. III, Hradec Kralove, Czechy (Badur et.al, Eds), 1368-1376

Kurda W., Pukowiec K., 2013: Funkcja turystyczno-rekreacyjna Leśnego Pasa Ochronnego na przykładzie Lasów Lublinieckich, Raciborskich i Pszczyńskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. R. 15. Zeszyt 37/4/2013, Rogów, 192-198

Kurda W., Pukowiec K., 2013: Management and development prospect of tourism and recreation in Lubliniec forests. Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konferencje. Mezinarodni Masarykova konference pro doktorandy a mlade vedecke pracovniky 2013, rocnik 4. 9-13 Prosince 2013, Hradec Kralove, Ceska Republika, s. 4335-4343

Pukowiec K. Kurda W., 2013: The typology of nature values in the mine towns on the examples from the region of the Rybnik Coal Basin. Environmental & Socio-economic Studies, Vol.1, is. 4 (2013), 64-72

Pukowiec K. Kurda W., 2013: Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 11 2013, Seria geograficzno-turystyczna nr 6, Warszawa, s. 7 – 20

Kurda W., Pukowiec K., 2014: Promocja turystyki industrialnej w Polsce i w Niemczech na przykładzie „Industriady” i „Extra Schichtu”. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké conference doktorandů a odborných asystentu Quaere 2013 vol. IV, Hradec Kralove, Czechy, 177-186

Pukowiec K., Kurda W., 2014: Couchsurfing as an example of new trends in tourism. IGU 2014 Book of Abstracts. IGU 2014 – 1313

Pukowiec K., Sobala M., 2014: Stop 2.1.1. Medieval castle in Będzin. [in:] Dulias R., Prokop P. (eds.) Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków: 64-65.

Pukowiec K., 2014: Multimedialny przewodnik turystyczno-krajoznawczy po Morawskich Wrotach.


Udział w konferencjach i sympozjach:
 1. IV Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011. „Współczesne trendy w naukach o Ziemi”. Cieszyn 19-21.10.2011 - REFERAT
 2. I Warsztaty Przyrodnicze Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Krasiejów 14 stycznia 2012 roku
 3. V Geosypmozjum Młodych Badaczy Silesia 2012. Zawiercie 26-28.09.2012 - REFERAT
 4. XIV Ogólnopolskie Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Cieszyn 1-3.07.2013 - REFERAT
 5. 3 Sympozjum. „Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych”. Cedzyna k. Kielc, 9-11.09.2013 - POSTER
 6. III Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych. Będzin-Czeladź-Lipie, 17-18.10.2013 - REFERAT
 7. XVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Przestrzeń a krajobraz – współczesne cechy i różnice”. Sosnowiec, 8.11.2013
 8. Konferencja otwierająca projekt LIFE+ LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” Jeleśnia, 27-28.03.2014
 9. Seminarium pt. „Praktyczne efekty realizacji projektów czynnej ochrony przyrody współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, Kazimierz Dolny, 26-28.05.2014
 10. International Geographic Union Regional Conference „Changes, Challenges, Responsibility”. Kraków, 18-22.08.2014 - POSTER

Projekty, granty
 1. Prowadzenie warsztatów "Audyt krajobrazowy" w ramach projektu GeoHazardSilesia realizowanego na WNoZ UŚ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020."
 2. „Przemiany Krajobrazu Kulturowego Regionu Górnego Śląska i ich wpływ na stan obecny”. Projekt finansowany ze środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – kierownik projektu
 3. „Przygotowanie i publikacja multimedialnego przewodnika po Morawskich Wrotach”. Projekt finansowany ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania LSR – Małe Projekty – kierownik projektu
 4. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” LIFE11 NAT/PL/432 – specjalista ds. nadzoru naukowego i analizy danych w okresie od 03-06.2014 r.
 5. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” LIFE12 NAT/PL/000081 – specjalista ds. nieleśnych siedlisk przyrodniczych w okresie od 03-06.2014 r.
Dydaktyka
Prowadzenie zajęć:
 • Atrakcje turystyczne świata: Europa, Ameryka Północna, Południowa i Australia
 • ICT w turystyce
 • GIS w turystyce
 • Współczesne zagrożenia przyrodnicze dla turystyki
 • Nowe trendy w turystyce
 • Turystyka we współczesnym świecie
 • Metody badań krajobrazu

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu