Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

adiunkt

Nr pok. 417
Nr tel. 3689 517
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2009 – licencjat geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Współpraca międzynarodowa a możliwości rozwoju turystyki na ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor dr U. Myga-Piątek

2010 – licencjat ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki a środowisko życia człowieka” – promotor dr U. Myga-Piątek

2011 – magisterium geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego)
Temat pracy: „ Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. W. Andrejczuk

2012 – magisterium ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „ Waloryzacja zasobów przyrody ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. A.T. Jankowski

2012 – certyfikat ECDL EPP GIS

2010-2011 - kurs pilota wycieczek

2011 kurs ECDL EPP GIS

Od 10.2011 r. do 06.2017 r.- studia doktoranckie, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

20.06.2017 r. - tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (uzyskany z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego" - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, recenzenci: prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Tadeusz J. Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Udział w konferencjach i sympozjach
 1. Warszawa, 11.10.2018 r., Konferencja organizowana przez GDOŚ "Usługi ekosystemowe - możliwości i potencjał krajobrazu".
 2. Brok k.Wyszkowa, 3-5 październik 2018 r., Krajobraz w Percepcji Społecznej, Konferencja organizowana przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu i IGiPZ Polskiej Akademii Nauk – referat pt. „Tożsamość i swojskość krajobrazu – metody i narzędzia pomiaru”.
 3. Warszawa, 12-14.04.2018 r., Kongres Geografii Polskiej - poster pt. „Wydzielanie jednostek krajobrazowych na potrzeby planów ochrony – przykład Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”.
 4. Sosnowiec, 11-13.05.2017 r., XXII Seminarium Krajobrazowe "Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski" - Sekretarz Konferencji
 5. Międzyzdroje, 16-18.06.2016 r., XX Seminarium Krajobrazowe "Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe" - organizator, poster pt. „Wyspowość a potencjał turystyczny na przykładzie Cypru”.
 6. Sosnowiec, 16.11.2015 r., XIX Seminarium Krajobrazowe "Miejsce - krajobraz - przestrzeń. W stronę uzgadniania terminów i pojęć" - organizator
 7. Warszawa, 6.10.2015 r., "Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko", Konferencja organizowana przez GDOŚ
 8. Czeladź-Ojców, 25-26.09.2015 r., IV Forum Rekonstrukcji Obieków Historycznych "Dziedzictwo kulturowe przestrzeni nadrzecznych"
 9. Cedzyna k. Kielc, 7-9.09.2015 r., 4. Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych" - referat pt. „Przemiany funkcji turystyczno-rekreacyjnej w ostatnich 25 latach na obszarach przyrodniczo cennych wokół GOP. Przykład Lasów Lublinieckich”.
 10. Cieszyn, 30.06-02.07.2015 r., XVI Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej - referat pt. „Krajobraz kulturowy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Struktura i fizjonomia”.
 11. Łódź, 11-12.06.2015 r., IV Krajowa Konferencja z Geografii Historycznej. "Geografia Historyczna. Wyzwania przyszłości" - referat pt. „Zmiany krajobrazu kulturowego Górnego Śląska w okresie średniowiecza”.
 12. Warszawa, 26-27.03.2015 r., XVIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa" - organizator, poster pt. „Krajobraz Górnego Śląska w okresie średniowiecza”.
 13. Częstochowa-Olsztyn-Rudniki, 16-17.10.2014 r., XVII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe "Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i udostępniania" - organizator
 14. Kraków, 18-22.08.2014 r., International Geographic Union Regional Conference „Changes, Challenges, Responsibility” - oficjalny wolontariusz konferencji, poster pt. „Couchsurfing as a example of new trends in tourism”.
 15. Kazimierz Dolny, 26-28.05.2014 r., Seminarium pt. „Praktyczne efekty realizacji projektów czynnej ochrony przyrody współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”
 16. Jeleśnia, 27-28.03.2014 r., Konferencja otwierająca projekt LIFE+ LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”
 17. Sosnowiec, 8.11.2013 r., XVI Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Przestrzeń a krajobraz – współczesne cechy i różnice”
 18. Będzin-Czeladź-Lipie, 17-18.10.2013 r., III Forum Rekonstrukcji Obiektów Historycznych - referat pt. „Treść i symbolika dziedzictwa kulturowego południowej części Górnego Śląska”.
 19. Cedzyna k. Kielc, 9-11.09.2013 r., 3. Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych” - poster pt. „Funkcja turystyczno-rekreacyjna Leśnego Pasa Ochronnego na przykładzie Lasów Lublinieckich, Pszczyńskich i Raciborskich”.
 20. Cieszyn 1-3.07.2013 r., XIV Ogólnopolskie Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej - referat
 21. Zawiercie 26-28.09.2012 r., V Geosypmozjum Młodych Badaczy Silesia 2012 - referat pt. „Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska. Założenia pracy doktorskiej”.
 22. Krasiejów 14.01.2012 r., I Warsztaty Przyrodnicze Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.
 23. Cieszyn 19-21.10.2011 r., IV Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011. „Współczesne trendy w naukach o Ziemi”- referat pt. „Zastosowanie metod GIS do analizy rozmieszczenia elementów krajobrazu na przykładzie wschodniej części Beskidu Śląskiego”.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu