Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

adiunkt

Nr pok. 417
Nr tel. 3689 517
e-mail: katarzyna.pukowiec@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2009 – licencjat geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Współpraca międzynarodowa a możliwości rozwoju turystyki na ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor dr U. Myga-Piątek

2010 – licencjat ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki a środowisko życia człowieka” – promotor dr U. Myga-Piątek

2011 – magisterium geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego)
Temat pracy: „ Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. W. Andrejczuk

2012 – magisterium ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „ Waloryzacja zasobów przyrody ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. A.T. Jankowski

2012 – certyfikat ECDL EPP GIS

2010-2011 - kurs pilota wycieczek

2011 kurs ECDL EPP GIS

Od 10.2011 r. do 06.2017 r.- studia doktoranckie, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

20.06.2017 r. - tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (uzyskany z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego" - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, recenzenci: prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Tadeusz J. Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Projekty, granty
  1. 2011 - Staż przyznany w ramach projektu UPGOW Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe, realizowany w Dziale Ochrony Krajobrazu i Dóbr Kultury Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w okresie od 07-09.2011 r.
  2. 2013/2014 - „Przemiany Krajobrazu Kulturowego Regionu Górnego Śląska i ich wpływ na stan obecny”. Projekt finansowany ze środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – kierownik projektu
  3. 2013/2014 - „Przygotowanie i publikacja multimedialnego przewodnika po Morawskich Wrotach”. Projekt finansowany ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach Wdrażania LSR – Małe Projekty – kierownik projektu
  4. 2014 - „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” LIFE11 NAT/PL/432 – specjalista ds. nadzoru naukowego i analizy danych w okresie od 03-06.2014 r.
  5. 2014 - „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” LIFE12 NAT/PL/000081 – specjalista ds. nieleśnych siedlisk przyrodniczych w okresie od 03-06.2014 r.
  6. 2015 - "Sporządzenie audytu krajobrazowego - testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu" - wykonawca części projektu na zlecenie Ministerstwa Środowiska
  7. 2017 - Prowadzenie warsztatów "Audyt krajobrazowy" w ramach projektu GeoHazardSilesia realizowanego na WNoZ UŚ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020."
  8. 2017 - Projekt zespołowy pt. „Specjalne Strefy Ekonomiczne a rozwój turystyki biznesowej” we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie - wykonawca projektu, okres realizacji badań: czerwiec – listopad 2017 r.
  9. 2018 - Ekspert na wyjeździe studyjnym "Planowanie przestrzenne i rozwiązania krajobrazowe w Niemczech i Czechach" w ramach projektu GeoHazardSilesia realizowanego na WNoZ UŚ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020."

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu