Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Sławomir Pytel

adiunkt

Nr pok. 416
Nr tel. 3689 213
e-mail: slawomir.pytel@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1997 - licencjat geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy licencjackiej: „Walory turystyczne okolic Dębicy”

2001 - licencjat zarządzanie i marketing, Akademia Świętokrzyska w Kielcach

1999 - magister geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Temat pracy magisterskiej: „Podziały regionalne Polski”

2005 - doktor nauk o ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat rozprawy doktorskiej: „Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładnie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego”

2009 - studia podyplomowe z filozofii, Akademia Polonijna w Częstochowie

2012 - kurs „Zastosowanie platformy e-lerningowej Moodle w nauczaniu zdalnym”. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Archiwum publikacji:

S. Pytel "Wybrane cechy przemian społeczno-gospodarczych monofunkcyjnych ośrodków przemysłowych, na przykładzie Dębicy, Jasła i Mielca. Wiadomości Statystyczne nr 9/2000

S. Pytel, S. Sitek "Potencjalne szanse rozwoju regionu śląskiego w świetle procesów integracji europejskiej", [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red S. Ciok, D. Ilnicki,. Wrocław 2000 str. 351-359.

I. Kantor-Pietraga, S. Pytel, J. Runge "Przejawy modernizacji społecznej mieszkańców Chorzowa" Zeszyty Chorzowskie nr 5, red. Z. Kapała, Chorzów 2001, str. 7-22

S. Pytel, S. Sitek, "Podbeskidzie w okresie transformacji społeczno-gospodarczych Polski [w:] Změny geogrefického prostředi v pohraničnich oblastech hornoslezského a ostravského regionu, Uniwersytet Ostrawski, red. J. Prasek, Ostrava 2001, str. 205-215

S. Pytel, "Uwarunkowania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Dębicy", [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red J. Słodczyk, Opole 2002 str. 231-239

S. Pytel, S. Sitek, "Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego" Toruń 2002 Biuletyn Geograficzny Uniwersytet Mikołaja Kopernika, str. 167-173

S. Pytel, S. Sitek, "Cele gospodarki przestrzennej w strategiach rozwoju lokalnego gmin Podbeskidzia", Folia Geographica 6, Rok XXXVIII, Presov 2002 str.153-160

S. Pytel, S. Sitek "Możliwości rozwoju obszarów przygranicznych polskich części Euroregionów: Śląsk Cieszyński, Silesia i Beskidy" [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych T. VII, red B. Namyślak, R. Kozieł. Wrocław 2002 str. 283-295,

S. Pytel S. Sitek "Strategia rozwoju terytorialnego sytemu społecznego pogranicza w świetle założeń Stowarzyszenia "Olza" oraz struktur euroregionalnych Europy Środkowo-Wschodniej" [w:] Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, red. J. Runge, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, str. 250-272

S. Pytel S. Sitek "Strategie rozwoju terytorialnego systemu społecznego pogranicza w świetle modeli gospodarki regionalnej i lokalnej" [w:] Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, red. J. Runge, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003, str. 273-286

H. Niedziocha, S. Pytel "Funkcjonowanie Euroregionu Karpaty jako przykład współpracy transgranicznej" [w:] Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, red. J. Runge, Prace Naukowe UŚ, nr 2154, Katowice 2003, str. 263-270

S. Pytel S. Sitek "Szanse rozwoju obszaru Euroregionu "Olza" w świetle zapisów strategii rozwoju" [w:] Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, red. J. Runge, Prace Naukowe UŚ, nr 2154 Katowice 2003, str. 271-279

W. Oleś, S. Pytel , O. Rahmonov, "Social - ecological development of the Euroregion "Śląsk Cieszyński" on the verge of integration within European Union structures" [w:] Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego, red. M. Kistowski, Problemy Ekologii Krajobrazu - tom XIII, Gdańsk 2004, str. 319-326

Pytel S., Sitek S., 2004, Czynniki kształtujące migracje w miastach przygranicznych powiatu cieszyńskiego, [w:] Przemiany demograficzne i jakość życia ludności, red. Słodczyk J., Rajchel D., s. 171-179, Uniwersytet Opolski, Opole.

Rzetala M., Rahmonov O., Malik I., Oleś W., Pytel S., 2004. Possibilities of applying European Violet Willow (Salix acutifolia) in revitalising areas transformed by anthropogenic activity. Ekológia (Bratislava) Volume: 23 Supplement: 1Pages:280-290.

Rzetala M., Rahmonov O., Malik I., Oleś W., Pytel S., 2004. The ways of industrial wastelands management in the Upper Silesian Region. Ekológia (Bratislava) Volume: 23 Supplement: 1 Pages: 244-251

U. Myga-Piątek, S. Pytel , GIS in tourism on the example natural and cultural values of the silesian voivodship, [w:] GIS Applications and Development, 2006, s.255-261

S. Pytel, S Sitek, Przemiany społeczno-przestrzenne małego miasta na przykładzie Libiąża, [w:] Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, Opole, s.195-202, 2006

S. Pytel, M. Paruch, Osiedle Giszowiec przykładem błędnych ingerencji człowieka w krajobraz kulturowy, [w:] Krajobrazy przemysłowe i poeksploatacyjne, Sosnowiec,2006, s. 181-193

Teoretyczne podstawy przyrodoznawstwa - bioelektroniczna koncepcja W. Sedlaka, red. M. Z. Pulinowa, S. Pytel, Sosnowiec 2006

Rzetala M., Rahmonov O., Malik I., Oleś W., Pytel S., 2006. Study on use of artificial water reservoirs in Silesian Upland (Southern Poland). Ekológia (Bratislava) 25, Suppl.1: 212-220.

Malik I., Oleś W., Pytel S., Rahmonov O., Rzetala M., 2006. Influence of pine monocultures on formation of meandering river channel (a case study on the Mała Panew-Opole Plain). Ekológia (Bratislava) 25, Suppl.1: 159-168.

Pytel S., Sitek S., 2007, A Tourist Product of the Cieszyn Silesia Euroregion, [w:] Border and transborder tourism for European integration Cynarski W.J., Obodyński K., Nizioł A., red., Rzeszów, s. 204-216.

Pytel S., Sitek S., 2007, 200 lat górnictwa węgla kamiennego w Sosnowcu (1806-2006) [w:] Rocznik Sosnowiecki 2006, Oblicza Miasta, Tom XV, A.T. Jankowski red., Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 157-164.

U. Myga-Piątek, S. Pytel, Potencjał turystyczny Euroregionu Śląsk Cieszyński, PTG Kielce tom.3.red. M. Strzyż, A. Świercz, Badania regionalne – wybrane problemy, (w:) Nauki Geograficzne w badaniach regionalnych s. 105-112 Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej

Pytel S., 2008: Walory turystyczne GZM [w:] Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny (red.): R. Dulias, A. Hibszer, PTG, Sosnowiec, s. 265-271.

Pytel S., 2008: The influence of extreme phenomena on living conditions: the example of Katowice. [in:] The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living condition. (red.): S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 139-164.

Myga – Piątek U, Pytel S.: 2008, Przeobrażenia krajobrazu kulturowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich w wyniku kolonizacji turystycznej. Konwersatorium wiedzy o mieście., w: Funkcja turystyczna miast, red I. Jażdżewska, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, WUŁ, Łódź s. 113-124

Dwucet K., Pytel S., Tkocz M., 2008, Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie zespołu miejskiego konurbacji katowickiej. Konwersatorium wiedzy o mieście., w: Funkcja turystyczna miast, red I. Jażdżewska XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, WUŁ, Łódź s.57-68

Pytel S., Kiniorska I., 2009, Atrakcyjny produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński w: Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Feczko, WWSEiP Kielce s. 123-131

Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Turystyka miejska szansą rozwoju obszarów poprzemysłowych [w:] Geography and Tourism: European Experience, Lviv 2009 s. 337-349

Pytel S., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2009, Tourist function of small towns presented on selected examples from Poland [w:] Geography and Tourism: European Experience, Lviv 2009 s. 350-360

Pytel S., Tkocz M., E. Zuzańska-Żyśko, 2009, Wisła – jeden z ośrodków turystycznych w zapleczu Katowickiego Obszaru Metropolitalnego, [w:]red. T. Marszał, Funkcja usługowa małych miast, Łódź s.89-106

Pytel S., 2009, Baza noclegowa w Sosnowcu [w:] Rocznik Sosnowiecki 2009, Miasto turystyki rekreacji i wypoczynku, Tom XVII, red. M. Tkocz, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 127-136.

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu