Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

dr Michał Sobala



adiunkt

Nr pok. 617
Nr tel.
e-mail: michal.sobala@us.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

Studia magisterskie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby grzbietu monoklinalnego Magurka Wiślańska – Magurka Radziechowska (Beskid Śląski)”

Studia licencjackie – ochrona środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Zmiany krajobrazu i jego ochrona we wschodniej części Beskidu Śląskiego”

Studia licencjackie – geografia, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
„Charakterystyka geomorfologiczna grzbietów górskich w Beskidzie Śląskim

2004-2009 - Kurs przygotowania pedagogicznego do nauczania przyrody i geografii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski

2006-2007 - Kurs przewodnika beskidzkiego, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach

2011 - GIS - Systemy Informacji Geograficznej, UPGOW Uniwersytet Śląski

2012 - certyfikat ECDL EPP GIS

Uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III

Temat rozprawy doktorskiej:
Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

DOROBEK NAUKOWY
Uczestnictwo w pracach projektów

Grupa Robocza ds. planowania przestrzennego w ramach projektu pt. "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej".

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych"- specjalista ds. monitorowania w latach 2014-2015.

"Sporządzenie audytu krajobrazowego - testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu" - wykonawca części projektu na zlecenie Ministerstwa Środowiska

Prowadzenie warsztatów "Audyt krajobrazowy" w ramach projektu GeoHazardSilesia realizowanego na WNoZ UŚ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.- 2017

Tutor w „Uniwersyteckim programie tutoringowym dla Mickiewicza”

Ekspert na wyjeździe studyjnym "Planowanie przestrzenne i rozwiązania krajobrazowe w Niemczech i Czechach" w ramach projektu GeoHazardSilesia realizowanego na WNoZ UŚ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020." - 2018

Szlak Kultury Wołoskiej - opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby projektowanego Szlaku Kultury Wołoskiej

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu