Katedra Geografii Regionalnej i TuryzmuKatedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

profesor

Nr pok. 419
Nr tel. 3689 413
e-mail:alicja.szajnowska-wysocka@us.edu.pl

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY
Konferencje naukowe krajowe i zagraniczne
  1. 2013: 9th International Conference: "Men - City - Nature", przewodniczenie sesji III pt. "Integrated development of cities and regions", Toruń
  2. 2013: Konferencja naukowa nt. "Miasta XXI wieku", przewodniczenie sesji plenarnej pt. "Perspektywiczne priorytety w rozwoju miast", Opole-Prószków
  3. 2011: VI Konferencja Naukowa „Miasta XXI wieku – Nowe wyzwania i perspektywy rozwoju”, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, "Funkcje miejskie dzielnic Katowic", Izbicko
  4. 2010: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Przestrzeń społeczno-ekonomiczna w okresie innowacji, integracji i globalizacji, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, "Od konurbacji górnośląskiej do metropolii „Silesia”, Wrocław
  5. 2009: 7th Population Conference: "Men - City - Nature", przewodniczenie III sesji pt. "New Proccesses, Questions and Research Methods", Toruń
  6. 2008: V Kolokwium teoretyczno-metodologiczne. Podstawowe idee i koncepcje geograficzne w świetle przemian geografii i współczesnego świata, nt. „Nowe i tradycyjne koncepcje i problemy badawcze we współczesnej geografii”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  7. 2008: IX Międzynarodowa konferencja naukowa nt. "Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni", "Konteksty europeizacji przestrzeni kulturowej Górnego Śląska", Wrocław


Archiwum konferencji

© Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu